วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ๒๖ : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ได้รับทุนอุดหนุนวารสารวิชาการที่มีคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2549 2550 2551 และ 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง คนเข้าเมืองทั่วไปหรือคนพลัดถิ่น? : การต่อรองนิยามตัวตนของไทยพลัดถิ่นในสังคมไทย /มนต์ชัย ผ่องศิริ และมณีมัย ทองอยู่, สปป. ลาว : อุปสรรคการกำกับควบคุมของรัฐตามกรอบ MOU ระหว่างประเทศด้านการจ้างแรงงาน /พฤกษ์ เถาถวิล และสุธีร์ สาตราคม, แนวการศึกษากระบวนการไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในชนบท /มานะ นาคำ มนต์ชัย ผ่องศิริ และฐากูร สรวงศ์สิริ, ตามรอยเพลงฟ้อนเงี้ยว สู่ความสัมพันธ์ทางดนตรีชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง /จรัญ กาญจนประดิษฐ์, กระบวนการจัดการตัวเองของชาวบ้านเมื่ออาศัยอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว บ้านสะหว่าง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว /บงกช เจนชัยภูมิ กีรติพร จูตะวิริยะ และจักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง, ทัศนคติด้านการศึกษาของชาวกัมพูชาในประเทศไทยที่มีต่อความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา : ข้อสังเกตและข้อเสนอจากการศึกษา /อำพา แก้วกำกง, “ภูมิซรอล”: พัฒนาการการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนชายแดนจากสังคมประเพณีสู่ชุมชนคนไทยหัวใจเขมร /กนกวรรณ ระลึก, บทวิจารณ์หนังสือ : ประเทศเขมรกับประเทศไทย /พงษ์พันธ์ พึ่งตน
เขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง
คุณกำลังวิจารณ์:วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ๒๖ : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)
คะแนนของคุณ
Back to Top