หากสินค้าที่ได้รับชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือไม่ถูกต้องตามที่สั่งซื้อ ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน-คืน พร้อมแสดงใบเสร็จภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้ามาที่อีเมล rimkhobfabooks@gmail.com หรือโทรศัพท์ 0-2622-3510

การคืนสินค้า


1. ทางร้านฯ ยินดีคืนเงินโดยท่านจะต้องระบุเหตุผลในการคืนสินค้า และต้องส่งคืนสินค้าพร้อมหลักฐานใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) มาที่ร้านฯ ภายในกำหนดระยะเวลา 7 วันหลังจากท่านได้ติดต่อกลับมา
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการ
3. สินค้าที่รับคืนจะต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด ฉีกขาด เสียหาย มีรหัสประจำสินค้าครบถ้วนและต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านฯ ผ่านทาง www.rimlhobfabooks.com เท่านั้น มิฉะนั้นทางร้านฯ จะไม่รับคืน
4. ทางร้านฯ จะใช้เวลาตรวจสอบและทำเรื่องคืนเงินประมาณ 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าและเอกสารหลักฐานครบถ้วน
5. เมื่อตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ทางร้านฯ จะคืนเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังนี้
5.1. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า (ภายในประเทศเป็นเงิน 50 บาท ส่วนค่าจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศตามความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ และน้ำหนักของสินค้า)
5.2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร (กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต) จำนวน 200 บาท หรือตามที่ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตเรียกเก็บจากบริษัท
5.3. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน กรณีโอนต่างสาขา ต่างจังหวัด (ถ้ามี)
6. ยกเว้นในกรณีที่เป็นหนังสือลดราคาพิเศษ, หนังสือเก่า, หนังสือหายาก หรือเป็นสินค้าไม่รับเปลี่ยนคืน หากมีความชำรุดก็จะ “ไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้ค่ะ”

ท่านสามารถติดต่อขอเปลี่ยน-คืนสินค้าได้ที่
โทร. 0-2622-3510 เวลา 10.00-17.00น.


ติดต่อขอยกเลิกสินค้าได้ที่

กรณีกดสั่งสินค้าไปแล้วต้องการยกเลิก

Back to Top