ริมขอบฟ้า

"ที่ยิ่งฟ้าบรรจบดิน
เส้นที่ไม่มีอยู่จริง
แต่มองเห็นได้
พ่อบอกลูกให้มองออกไปไกลไกล
มองไปที่ริมขอบฟ้า
สู่ความฝันและจินตนาการของมนุษย์"


จาก “บันทึกความคิด” ของ เล็ก วิริยะพันธุ์

ความหมายของ “ริมขอบฟ้า” ข้างต้นเป็นที่มาของชื่อร้านหนังสือ ซึ่งเริ่มต้นเปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยคุณกันธร วิริยะพันธุ์ หลานตาของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ เป็นผู้นำมาซึ่งชื่อของร้าน

แนวคิดหลักของร้านหนังสือริมขอบฟ้า คือ “รู้เรื่องเมืองไทย” (Discover Thailand) จำหน่ายหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองไทย ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ไม่ว่าจะนำเสนอในรูปแบบสารคดีหรือวิชาการ

นอกจากนี้ร้านหนังสือริมขอบฟ้าได้เปิดพื้นที่จัดกิจกรรมงานสนทนาในหัวข้อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเมืองไทยในด้านต่างๆ ตลอดสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักอ่าน นักเรียน และสถานศึกษาเป็นอย่างดีตลอดมาBack to Top