วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ๒๕ : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2556)

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ได้รับทุนอุดหนุนวารสารวิชาการที่มีคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2549 2550 2551 และ 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาณาจักรเหลียว ซีเซี่ย และจิน : ภาพสะท้อนความยืดหยุ่นทางการทูตสมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.960-1279) /สิทธิพล เครือรัฐติกาล, เพลงจีนกวางตุ้งกับสำนึกความเป็นจีนของสตรีชาวเวียดนาม เชื้อสายจีน ในชุมชนเจอะเลิ้น นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม /โต้น เวิน จาง มณีมัย ทองอยู่ และธนนันท์ บุ่นวรรณา, “ไดเวียดยามศึก”: สงครามในเวียดนาม คริสต์ศตวรรษที่ 17-18 /อนันท์ธนา เมธานนท์, การสร้างความทรงจำเกี่ยวกับท่านไกสอน พรมวิหาน ในงานวรรณกรรมช่วง ค.ศ.1975-2010 /กิตติศักดิ์ ชิณแสง ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ และแก้วตา จันทรานุสรณ์, เนื้อหาความเป็นพหุวัฒนธรรมในแบบเรียนไทย /ฐิติมดี อาพัทธนานนท์, “การอ่าน” ความเปลี่ยนแปลงและหลากหลายของชุมชนและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น /สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ และ อรศิริ ปาณินท์, ศาลบูชาแห่งความทรงจำ : ประวัติศาสตร์ อำนาจ และคุณธรรม ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจีน /เบญจพร ดีขุนทด
เขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง
คุณกำลังวิจารณ์:วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ๒๕ : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2556)
คะแนนของคุณ
Back to Top