วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ๒๔ : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555)

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ได้รับทุนอุดหนุนวารสารวิชาการที่มีคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2549 2550 2551 และ 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง ไม่ใช่เพียงเพราะเงิน : การแต่งงานข้ามชาติของผู้หญิงอีสาน /พัชรินทร์ ลาภานันท์, สถานะของสังคมวิทยาและคำถามต่องานวิชาการสังคมศาสตร์ไทย /นลินี ตันธุวนิตย์, กระบวนการสร้างกรอบโครงความคิดของขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านเหมืองแร่ทองคำ /สุภีร์ สมอนา มณีมัย ทองอยู่ และสมศักดิ์ ศรีสันติสุข, หลังการพัฒนาสู่การเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านพื้นที่ความรู้การจัดการทรัพยากรในภูมิภาคแม่โขง /กนกวรรณ มะโนรมย์, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในสิมวัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ และแนวทางการอนุรักษ์ /วารุณี หวัง ทรงยศ วีระทวีมาศ และกุลศรี ตั้งสกุล, การใช้พื้นที่สาธารณะเป็นถนนคนเดินแบบตลาดนัดในเมืองของไทย /ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี และวีระ สัจกุล, ความสัมพันธ์ระหว่าง สปป.ลาว กับสหรัฐอเมริกา ในทศวรรษใหม่ : คำอธิบายเชิงระบบ /ภูวิน บุณยะเวชชีวิน, ตำนานอุษาบารส ฉบับวัดพระพุทธบาทบัวบก : พัฒนาการของตัวบท และการอธิบายความหมายของพื้นที่ภูมิศาสตร์ /เชิดชาย บุตรดี, บทวิจารณ์หนังสือ : Rob Stones. Structuration Theory /ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
เขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง
คุณกำลังวิจารณ์:วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ๒๔ : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555)
คะแนนของคุณ
Back to Top