วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ๒๓ : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555)

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ได้รับทุนอุดหนุนวารสารวิชาการที่มีคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2549 2550 2551 และ 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง ภาพตัวแทนของปราสาทพนมรุ้งในมุมมองท้องถิ่น /เบญจวรรณ นาราสัจจ์, น้ำโขง ดงดิบ หญิงร้าย และชายชาตรี : เจ้าแม่จามรีในฐานะนวนิยายโรมานซ์แนวจักรวรรดินิยม /นัทธนัย ประสานนาม, การจัดการความเสี่ยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชายแดนไทย-ลาว /ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ และดุษฎี อายุวัฒน์, บ่อหัวแฮด : เกลือกับชุมชนในลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง /บำเพ็ญ ไชยรักษ์, ช่องทีวีภาษาของชนกลุ่มน้อย (VTV5) กับการพิทักษ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยในประเทศเวียดนาม /โต้น เวิน จาง, การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาปักกิ่งเกมส์ 2008 /ภูวิน บุณยะเวชชีวิน, บทวิจารณ์หนังสือ : ทงสะหวาด ประเสิด ลาวล้านช้างก่อนฝรั่งเข้ามาปกครอง /สุธิดา ตันเลิศ
เขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง
คุณกำลังวิจารณ์:วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ๒๓ : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555)
คะแนนของคุณ
Back to Top