วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ๒๒ : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555)

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ได้รับทุนอุดหนุนวารสารวิชาการที่มีคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2549 2550 2551 และ 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง รูปแบบชุมชนและเรือนพื้นถิ่นกับการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาบ้านปากชี เมืองหลวงพระบาง /จันทนีย์ จิรัญธนัฐ, ชีวิตเมืองขอนแก่น : การเรียนรู้สภาพแวดล้อมหรือสัณฐานวิทยา? บทเรียนจากเมืองหลักของภาคในประเทศไทย /ปรานอม ตันสุขานันท์ และมนสิชา เพชรานนท์, แนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่นจากการดำเนินการตามโครงการบ้านมั่นคง /กิตติ หนองพล และนพดล ตั้งสกุล, บทความปริทรรศน์ : สถานภาพความรู้ว่าด้วยเรื่อง “ความสัมพันธ์เวียดนาม-สหรัฐอเมริกา” ในวิทยานิพนธ์เวียดนาม /ธนนันท์ บุ่นวรรณา, โอกาสและช่องทางการค้าของ SME ไทยในตลาดกัมพูชา /อำพา แก้วกำกง, ความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดการทรัพยากรนํ้าจากเขื่อนลำปะทาว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ /สุนทร ปัญญะพงษ์ วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ และวงศา เล้าหศิริวงศ์, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความสามารถในการพัฒนาปศุสัตว์ ใน สปป. ลาว : ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลลัพธ์สำหรับการพัฒนาชนบท /เวียงไซ โพถากูนุ โจนน์ มิลลาร์ และดิ๊กบี้ เรช, บทวิจารณ์หนังสือ : Hue-Tam Ho Tai. Passion, Betrayal, and Revolution in Colonial Saigon: The Memoirs of Bao Luong /ธิบดี บัวคำศรี
เขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง
คุณกำลังวิจารณ์:วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ๒๒ : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555)
คะแนนของคุณ
Back to Top