วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ๒๑ : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2554)

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ได้รับทุนอุดหนุนวารสารวิชาการที่มีคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2549 2550 2551 และ 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง MOU การจ้างงานข้ามชาติ : เสรีนิยมใหม่ การคุ้มครองแรงงานและการปรับยุทธศาสตร์การกำกับควบคุมของรัฐ /พฤกษ์ เถาถวิล และ สุธีร์ สาตราคม, หมุดยึดคนกระจาย : เครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสาน /ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ ดุษฎี อายุวัฒน์ และ อรนัดดา ชิณศรี, สิทธิพลเมืองในการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมช่วงก่อน พ.ศ.2475 /ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, ยุทธศาสตร์การสร้างพลังผ่านการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมในประเทศไทย /วารุณี ณ นคร, มุมมองต่อมรดกโลกเมืองเชียงแสน : มรดกโลกเพื่อใคร /สักรินทร์ แซ่ภู่, การสัมผัสภาษา : ภาษาไทยและภาษาลาวของคนลาว /รัตนา จันทร์เทาว์, Southern Vietnam under the Reign of Minh Mang (1820–1841) : Central Policies and Local Response /อนันท์ธนา เมธานนท์, บทวิจารณ์หนังสือ : จักรวรรดินิยมเหนือแม่นํ้าโขง /กฤษณะ ทองแก้ว
เขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง
คุณกำลังวิจารณ์:วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ๒๑ : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2554)
คะแนนของคุณ
Back to Top