วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ๒๐ : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554)

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ได้รับทุนอุดหนุนวารสารวิชาการที่มีคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2549 2550 2551 และ 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง ชุดความรู้เกี่ยวกับอดีตทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์ไทย /เบญจวรรณ นาราสัจจ์, รื้อสร้างประเพณี : การเปลี่ยนแปลงของบุญบั้งไฟในยุคโลกาภิวัตน์ /ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ และ กนกวรรณ มะโนรมย์, วิถีการบริโภคอาหารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ เขตนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว /กีรติพร จูตะวิริยะ คำยิน สานยาวง และ คำพอน อินทิพอน, ร้านเสริมสวย : พื้นที่การสร้างตัวตนของคนข้ามเพศ /ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ มณีมัย ทองอยู่ และ เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ, พระธาตุพนม : พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เมืองและชุมชน /อนุวัฒน์ การถัก, The Identity of Hero In Lao Myths /อารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ และ ปฐม หงษ์สุวรรณ, Spatial Dimensions in the Novel, Mekong, and the Relationship between Thailand and Laos /ธันวา ไชยวิเชียร และ ปฐม หงษ์สุวรรณ, บทวิจารณ์หนังสือ : จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร /สุวิทย์ ธีรศาศวัต
เขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง
คุณกำลังวิจารณ์:วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ๒๐ : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554)
คะแนนของคุณ
Back to Top