วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ๑๙ : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2554)

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ได้รับทุนอุดหนุนวารสารวิชาการที่มีคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2549 2550 2551 และ 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง การแปรของเสียงวรรณยุกต์ตามบริบทในภาษาลาวเวียงจันทน์ /ยู ยานะกิมูระ, ความหลากหลายทางภาษาศาสตร์ของภาษาผู้ไท /ฌอง แปคคูแมงค์, การรับรู้ถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนชนบทในแขวงหลวงน้ำทา แขวงหลวงพระบาง แขวงคำม่วน และ แขวงจำปาศักดิ์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /สตีเฟ่น ชิพานิ, บทบาทของปศุสัตว์ในการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีพบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : การส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรตามลักษณะของกลุ่มชาติพันธุ์และเพศ /โจนน์ มิลลาร์ บัวลี่ เส็งดาลา และ แอน สเตลลิง, บทบาทของพิธีกรรมแบบดั้งเดิมในการสืบสานทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในหมู่บ้านผู้ไทย สมใจ ดำรงสกุล
เขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง
คุณกำลังวิจารณ์:วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ๑๙ : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2554)
คะแนนของคุณ
Back to Top