ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

100 หนังสือดี 14 ตุลา

“เดือนนี้มีเรื่องเล่า” มาหาหนังสือดีๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในเดือนนี้กันเถอะค่ะ รายชื่อหนังสือ 100 หนังสือดี 14 ตุลา 1. 14 ตุลา วันประชาธิปไตย: บันทึกตำนาน 14 ตุลาคม 2516 ฉบับเยาวชน, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 2. 14 ตุลาฉบับสามัญชน, คำนูณ สิทธิสมาน 3. 3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับปัญหาประชาธิปไตยไทย, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ 4. กลุ่มทุนนิยมผูกขาดในประเทศไทย, ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 5. กวีการเมือง, จิตร ภูมิศักดิ์ 6. ก่อนไปสู่ภูเขา, สถาพร ศรีสัจจัง และ พนม นันทพฤกษ์ 7. ก่อนจะถึง 14 ตุลา: บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบาทของขบวนการนักศึกษา ยุคถนอม ประภาส, จรัล ดิษฐาอภิชัย 8. การศึกษาเพื่อมวลชน, สมาน เลือดวงหัด และ เริงไชย พุทธาโร บรรณาธิการ 9. กูเป็นนิสิตนักศึกษา, สุจิตต์ วงษ์เทศ 10. แก้วหยดเดียว, ศรีดาวเรือง (วรรณา สวัสดิ์ศรี) 11. ขบวนการกรรมกรในประเทศไทย, พิชิต จงสถิตย์วัฒนา, บรรณาธิการ 12. ขบวนการนักศึกษาไทย: จาก 2475 - 14 ตุลาคม 2516, วิทยากร เชียงกูล บรรณาธิการ 13. ขบวนการประชาชนตุลาคม 2516, ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย 14. ข้อเขียนของโกมล คีมทอง, โกมล คีมทอง 15. ขอแรงหน่อยเถอะ, ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) 16. ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา, ธงชัย วินิจจะกูล 17. ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง, อัศศิริ ธรรมโชติ 18. เขาชื่อกานต์, สุวรรณี สุคนธา 19. คนกับควาย, สมคิด สิงสง และ สุรชัย จันทิมาธร 20. คนบนต้นไม้, นิคม รายยวา 21. คลื่นแห่งทศวรรษ, องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22. ความเงียบ, สุชาติ สวัสดิ์ศรี 23. ความเป็นอนิจจังของสังคม, ปรีดี พนมยงค์ 24. ความใฝ่ฝันแสนงาม, จิตร ภูมิศักดิ์ 25. ความขัดแย้งทางการเมืองไทย ข้ามให้พ้นพลวัตภายใน, กุลลดา เกษบุญชู มี้ด 26. ความรักของวัลยา, เสนีย์ เสาวพงศ์ (ศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์) 27. คำขานรับ: รวมเรื่องสั้นร่วมสมัยของไทย, สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ 28. คำประกาศของคนรุ่นใหม่, ไพบูลย์ วงษ์เทศ 29. คำประกาศของความรู้สึกใหม่, สุชาติ สวัสดิ์ศรี 30. แคปิตะลิสม์, สุภา ศิริมานนท์ 31. จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย, ทวีปวร (ทวีป วรดิลก) 32. จงพิทักษ์เจตนารมย์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม, ปรีดี พนมยงค์ 33. จาก 14 ถึง 6 ตุลา, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, บรรณาธิการ 34. จารึกบนหนังเสือ: รวมบทร้อยกรองฟ้องยุคสมัย, สุรชัย จันทิมาธร และ ประเสริฐ จันดำ 35. ฉันจึงมาหาความหมาย, วิทยากร เชียงกูล 36. โฉมหน้าศักดินาไทย, สมสมัย ศรีศูทรพรรณ (จิตร ภูมิศักดิ์) 37. ชีวทัศน์เยาวชน, อนุช อาภาภิรม 38. ชีวิตกับความใฝ่ฝัน, บรรจง บรรเจอดศิลป์ (อุดม สีสุวรรณ) 39. ด้วยรักแห่งอุดมการณ์, วัฒน์ วรรลยางกูร 40. ตำนานลิงยุคมืด, วิสา คัญทัพ 41. ตำบลช่อมะกอก, วัฒน์ วรรลยางกูร 42. ตื่นเถิดเสรีชนและงานคัดสรร, รวี โดมพระจันทร์ (ยุทธพงศ์ ภูริสัมบรรณ) 43. ไทยกึ่งเมืองขึ้น, อรัญ พรหมชมพู 44. ถนนไปสู่ก้อนเมฆ, ธัญญา ผลอนันต์ 45. นาฏกรรมบนลานกว้าง, คมทวน คันธนู (ประสาทพร ภูสุศิลป์ธร) 46. น้ำท่วมฟ้า ปลากินดาว, ประเสริฐ จันดำ และ วิสา คัญทัพ 47. ในกระจก: วรรณกรรมและการเมืองสยามยุคอเมริกัน, เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน บรรณาธิการ 48. บทกวีคัดสรร ชุด 1, คณะกรรมการคัดสรรหนังสือชุดตุลาวรรณกรรม บรรณาธิการ 49. บทละครคัดสรร, คณะกรรมการคัดสรรหนังสือชุดตุลาวรรณกรรม บรรณาธิการ 50. บันทึก 1 ใน 13 กบฏรัฐธรรมนูญ: เรื่องบอกเล่าก่อนถึงวัน 14 ตุลา 16, ธัญญา ชุนชฎาธาร 51. บันทึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลา 2516, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 52. ใบไม้ที่หายไป, จิระนันท์ พิตรปรีชา 53. ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง: รวมบทความเกี่ยวกับกรณี 14 ตุลา และ 6 ตุลา, สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล 54. ประวัติศาสตร์สตรีไทย, กุหลาบ สายประดิษฐ์ และ จิตร ภูมิศักดิ์ 55. ปรัชญาชาวบ้าน, ศักดิ์ สุริยะ 56. ปีศาจ, เสนีย์ เสาวพงศ์ (ศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์) 57. ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย ภาค 1 ก่อเกิดขบวนการ, สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ บรรณาธิการ 58. ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย ภาค 2 ประสานประชาชน อุทิศตนเพื่ออุดมการณ์ (14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519), สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ บรรณาธิการ 59. ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย ภาค 3 ฟื้นความหวัง สร้างกำลังใจ มุ่งรับใช้สังคม (หลัง 6 ตุลาคม 2519 ถึงปัจจุบัน), สันติสุข โสภณสิริ บรรณาธิการบริหารและเรียบเรียง, ดุษฎี ราชเกษร บรรณาธิการเนื้อหา 60. พ่อข้าฯ เพิ่งจะยิ้ม, สันติ ชูธรรม (สุวัฒน์ วรดิลก) 61. พิราบแดง, สุวัฒน์ วรดิลก 62. พิราบขาว บทเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชน, ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 63. เพียงความเคลื่อนไหว, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 64. ฟ้าทอง, อนุช อาภาภิรม 65. ฟ้าบ่กั้น, ลาว คำหอม (คำสิงห์ ศรีนอก) 66. ภาพศิลปะคัทเอาท์การเมืองเดือนตุลา, นงค์ลักษณ์ เหล่าวอ บรรณาธิการ 67. มหาวิทยาลัยชีวิต, เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 68. รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย: รวม 3 เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย, กองบรรณาธิการสารคดี 69. ร้อยกรองจากซับแดง, ประเสริฐ จันดำ 70. เราจะต่อต้านเผด็จการได้อย่างไร, ปรีดี พนมยงค์ 71. เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า, นายผี (อัศนี พลจันทร) 72. เรื่องสั้นคัดสรรชุด 1, คณะกรรมการคัดสรรหนังสือชุดตุลาวรรณกรรม บรรณาธิการ 73. เล่าความจริง: ขบวนการนักศึกษารามคำแหงยุคต้น 2514-2519, ศิลา โคมฉาย (วินัย บุญช่วย) 74. แลไปข้างหน้า, ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) 75. วรรณกรรมในชีวิต ชีวิตในวรรณกรรม, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 76. แล้งเข็ญ: รวมเรื่องสั้นร่วมสมัยของไทย, สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ 77. และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ...การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาปัญญาชนก่อน 14 ตุลา, ประจักษ์ ก้องกีรติ 78. โลกของหนูแหวน, ศราวก (อนุช อาภาภิรม) 79. วรรณกรรมการเมืองไทย 14 ตุลา 2516 - 6 ตุลา 2519 รากเหง้า การก่อเกิด การเติบโตและพัฒนาการ, ชัยสิริ สมุทวณิช 80. วันมหาปิติ, องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2516 81. วีรชนหาญกล้า รำลึกถึงวีรชน 14 ตุลาคม, ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย 82. ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน, ทีปกร (จิตร ภูมิศักดิ์) 83. ศิลปะวรรณคดีกับชีวิต, บรรจง บรรเจอดศิลป์ (อุดม สีสุวรรณ) 84. เศรษฐศาสตร์เพื่อมวลชน, วิภาษ รักษาวาที 85. สงครามชีวิต, ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) 86. สมุดภาพเดือนตุลา, วัฒนชัย วินิจจะกูล บรรณาธิการ 87. สมุดภาพแห่งความทรงจำ จารึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลา ในวาระครบรอบ 36 ปี 14 ตุลา, มูลนิธิ 14 ตุลา 88. สร้างสานตำนานศิลป์ 20 ปีแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย 2517 - 2537, สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย บรรณาธิการ 89. ส่องไทย, ชลธิรา กลัดอยู่ บรรณาธิการ 90. สันติประชาธรรม, ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 91. สายธารวรรณกรรมเพื่อชีวิตของไทย, เสถียร จันทิมาธร 92. หนุ่มสาวคือชีวิต, อนุช อาภาภิรม 93. หนุ่มหน่ายคัมภีร์, สุจิตต์ วงษ์เทศ 94. หมอเมืองพร้าว, อภิเชษฏ์ นาคเลขา 95. หมายเหตุเดือนตุลา เล่ม 1: ฉบับ 14 ตุลารำลึก, สมิทธ์ ถนอมศาสนะ บรรณาธิการ 96. หมายเหตุเดือนตุลา เล่ม 2: ฉบับ เดือนตุลาใต้เงาสงครามเย็น, สมิทธ์ ถนอมศาสนะ บรรณาธิการ 97. หมายเหตุเดือนตุลา เล่ม 3: ฉบับ การเมืองวัฒนธรรมยุคเดือนตุลา, สมิทธ์ ถนอมศาสนะ บรรณาธิการ 98. อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง, ใจ อึ๊งภากรณ์ และคนอื่นๆ 99. อาทิตย์ถึงจันทร์, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 100. เอียงข้างประชาชน, เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.prachatai.com/journal/2014/10/55970
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
SCRIPT
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
[TR]