ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

งานวิจัย-วิทยานิพนธ์

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
ต่อหน้า
 1. ไทยในสายตาเพื่อนบ้าน

  ไทยในสายตาเพื่อนบ้าน

  ผู้แต่ง : สุเนตร ชุตินธรานนท์ ขนิษฐา คันธะวิชัย
  เรียบเรียงเนื้อหาจากโครงการวิจัยชุด "ไทยในการรับรู้และความเข้าใจของประเทศเพื่อนบ้าน" ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการค้นคว้าและทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพของไทยในสายตาเพื่อนบ้าน เพื่อก้าวพ้นอคติเดิมและร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน
  300 บาท

 2. สถานภาพงานวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๓๓

  สถานภาพงานวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๓๓

  ผู้แต่ง : แถมสุข นุ่มนนท์ และคณะ
  การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสำรวจแนวโน้มของการวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ในประเทศไทยในช่วงเวลา 32 ปี นับตั้งแต่การเขียนประวัติศาสตร์แบบวิชาการเริ่มขึ้นอย่างจริงจัง ว่ามีพัฒนาการและทิศทางที่ดำเนินมาอย่างไร เพื่อที่จะได้เสนอแนะแนวทางของการวิจัยว่าควรจะเป็นเช่นไรในอนาคต
  165 บาท

  สินค้าหมด

 3. การเมืองเรื่องวีรบุรุษ มิติใหม่บนเส้นขนานทางวัฒนธรรม : วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๑ - มีนาคม ๒๕๕๒)

  การเมืองเรื่องวีรบุรุษ มิติใหม่บนเส้นขนานทางวัฒนธรรม : วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๑ - มีนาคม ๒๕๕๒)

  ผู้แต่ง : เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์
  นำเสนอและมุมมองใหม่ ท่ามความหลากหลาย การผสมกลมกลืน และความแตกต่างของผู้คน เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษาหรือการปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปรไปด้วยการมองในมิติใหม่ๆ และแบบคู่ขนานของสังคม
  150 บาท

 4. นางงามตู้กระจก : การศึกษากระบวนการกลายเป็นหมอนวดไทย

  นางงามตู้กระจก : การศึกษากระบวนการกลายเป็นหมอนวดไทย

  ผู้แต่ง : ศุลีมาน (นฤมล) วงศ์สุภาพ
  นางงามตู้กระจก รางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นับเป็นผลงานสำคัญที่นำเสนอมุมมองและการทำความเข้าใจผู้หญิงที่เป็น “หมอนวด” ในแนวใหม่ โดยมิได้ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ลงเป็นเพียงเหยื่อของความยากจน หรืออธิบายเชิงกล่าวโทษผู้หญิงกลุ่มนี้ว่ามีจริตและจิตใจแตกต่างไปจากผู้หญิงกลุ่มอื่นๆ ดังเช่นงานส่วนใหญ่นิยมกระทำกัน
  220 บาท

  สินค้าหมด

 5. เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ในรอบห้าทศวรรษ

  เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ในรอบห้าทศวรรษ

  ผู้แต่ง : สงบ ส่งเมือง
  ที่มาของการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย” นี้ สืบเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศไทยในอดีตเป็นแนวทางทุนนิยม ซึ่งเน้นเฉพาะส่วนเมืองแต่ละทิ้งส่วนชนบทที่เป็นรากฐานใหญ่ของประเทศ ละเลย “เศรษฐกิจชุมชนชนบท” ซึ่งสามารถพัฒนาควบคู่ไปกับแนวทางทุนนิยมได้ หรือที่ต่อมาเรียกว่าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษารายงานผลของงานวิจัย ได้ข้อค้นพบที่สำคัญหลายประการ เช่น เศรษฐกิจไทยประกอบด้วยเศรษฐกิจสองระบบ คือ ระบบเศรษฐกิจชุมชนและระบบเศรษฐกิจทุน การแปรรูปของเศรษฐกิจไทย จากระบบเศรษฐกิจครอบครัวและชุมชนเป็นระบบเศรษฐกิจทุน เป็นกระบวนการที่มีความหนืดตัวสูง รวมทั้งเส้นทางการพัฒนาประเทศไทยที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ควรเป็นเส้นทางที่ชุมชนและวัฒนธรรมชุมชนมีบทบาทนำ เพราะชุมชนเป็นแกนของสังคมและวัฒนธรรมไทย
  440 บาท

 6. เพศภาวะและแรงงานอพยพหญิงชนบทในกลไกเศรษฐกิจใหม่ของลาว

  เพศภาวะและแรงงานอพยพหญิงชนบทในกลไกเศรษฐกิจใหม่ของลาว

  ผู้แต่ง : ณรงค์ศักดิ์ ชัยราช
  ผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเพศสภาวะในบริบททางเศรษฐกิจของชุมชนชนบท กับการเกิดปรากฏการณ์การอพยพแรงงานหญิงเคลื่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานนอกระบบในประเทศไทย ศึกษาวิเคราะห์ผ่านนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาล ความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเพศสภาวะในชุมชนครอบครัว และตัวปัจเจกบุคคลแรงงานหญิงอพยพ โดยมีขอบเขตพื้นที่ศึกษาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสะหวันนะเขต ส.ป.ป.ลาว
  299 บาท

 7. หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจของคนกลุ่มทะเลสาบสงขลา

  หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจของคนกลุ่มทะเลสาบสงขลา

  ผู้แต่ง : กิตติ ตันไทย
  นำเสนอรายงานผลการวิจัย เรื่อง “เศรษฐกิจท้องถิ่นลุ่มทะเลสาบสงขลา : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าวและยางพารา ตั้งแต่ พ.ศ.2439-2539” ซึ่งโครงการนี้ได้นำแนวคิดประวัติศาสตร์มาใช้ในการคิดวิเคราะห์ โดยการผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์ชาติที่ถูกอ้างอิงในเอกสารหลักฐานราชการต่างๆ ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องจากปากคำของผู้คนหลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ค้า กลุ่มนายทุน กลุ่มข้าราชการ เป็นต้น มีการสังเกตพื้นที่ สิ่งของ กิจกรรม และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดเวทีชาวบ้านร่วมกับกลุ่มชาวนาและชาวสวนยางพารา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเปลี่ยนการเรียนรู้ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของตนเอง โดยมองผ่านประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา
  190 บาท

 8. การศึกษางานวิจัยทางด้านแบบลักษณ์ภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

  การศึกษางานวิจัยทางด้านแบบลักษณ์ภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

  ผู้แต่ง : อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ และคณะ
  ผลจากการวิจัยสำรวจสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในระหว่างปี พ.ศ.2520-2545 ซึ่งมีงานวิจัยทั้งสิ้น 145 เรื่อง ภาษาที่นำมาศึกษามี 13 ภาษา แบ่งเป็น 4 ตระกูลภาษา และจากการศึกษาพบว่า ผลงานวิจัยแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ผลงานที่ศึกษาภาษาเดียวกับผลงานที่ศึกษามากกว่าหนึ่งภาษา เมื่อวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วพบว่าการศึกษางานสองลักษณะนี้เป็นไปในแนวเดียวกัน คือ มีผลงานการศึกษาภาษาในเชิงวากยสัมพันธ์ เช่น การศึกษาระบบคำ วลี อนุประโยค และประโยค มากกว่าการศึกษาภาษาในระดับข้อความ
  130 บาท

  สินค้าหมด

 9. ความเหลื่อมล้ำแนวราบ : ต้นกำเนิดความรุนแรง

  ความเหลื่อมล้ำแนวราบ : ต้นกำเนิดความรุนแรง

  ผู้แต่ง : ฟรานเชส สจ๊วร์ต
  ผลงานวิจัยเรื่อง ‘ความเหลื่อมล้ำ’ จากแง่มุมที่แตกต่างออกไปมากทั้งในแง่แนวความคิดและวิธีการศึกษา ทำการวิจัยเปรียบเทียบปัญหาความขัดแย้งที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่างๆ อยู่ที่ ‘ความเหลื่อมล้ำแนวราบ’ หรือความไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มคนต่างวัฒนธรรมในฐานะสาเหตุหลักของความขัดแย้ง สมมุติฐานของงานวิจัยนี้คือ เมื่อคนกลุ่มต่างๆ ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการเมืองด้วย ก็จะก่อให้เกิดความขุ่นแค้นบาดลึกที่อาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรงได้
  100 บาท

  สินค้าหมด

 10. กงเต็ก : พิธีศพชาวจีนแต้จิ๋ว

  กงเต็ก : พิธีศพชาวจีนแต้จิ๋ว

  ผู้แต่ง : ธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์
  จัดทำขึ้นมาจากวิทยานิพนธ์ “กงเต็ก : พิธีศพชาวจีนแต้จิ๋ว” นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน เป็นการแสดงถึงความกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษและสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างครอบครัว ค่านิยมและความเชื่อของชาวจีนโพ้น ได้ทราบถึงความหมายของขั้นตอนต่างๆในพิธี ถึงแม้ว่าสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและรูปแบบในพิธีกงเต็ก แต่พิธีกงเต็กก็ยังคงเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวจีนในเรื่องของค่านิยม ความกตัญญูและความผูกพันภายในครอบครัวและสายตระกูล
  180 บาท

  สินค้าหมด

SCRIPT
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
ต่อหน้า
[TR]