ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

100 หนังสือดี 14 ตุลา

“เดือนนี้มีเรื่องเล่า” มาหาหนังสือดีๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในเดือนนี้กันเถอะค่ะ รายชื่อหนังสือ 100 หนังสือดี 14 ตุลา 1. 14 ตุลา วันประชาธิปไตย: บันทึกตำนาน 14 ตุลาคม 2516 ฉบับเยาวชน, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 2. 14 ตุลาฉบับสามัญชน, คำนูณ สิทธิสมาน 3. 3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับปัญหาประชาธิปไตยไทย, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ 4. กลุ่มทุนนิยมผูกขาดในประเทศไทย, ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 5. กวีการเมือง, จิตร ภูมิศักดิ์ 6. ก่อนไปสู่ภูเขา, สถาพร ศรีสัจจัง และ พนม นันทพฤกษ์ 7. ก่อนจะถึง 14 ตุลา: บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบาทของขบวนการนักศึกษา ยุคถนอม ประภาส, จรัล ดิษฐาอภิชัย 8. การศึกษาเพื่อมวลชน, สมาน เลือดวงหัด และ เริงไชย พุทธาโร บรรณาธิการ 9. กูเป็นนิสิตนักศึกษา, สุจิตต์ วงษ์เทศ 10. แก้วหยดเดียว, ศรีดาวเรือง (วรรณา สวัสดิ์ศรี) 11. ขบวนการกรรมกรในประเทศไทย, พิชิต จงสถิตย์วัฒนา, บรรณาธิการ 12. ขบวนการนักศึกษาไทย: จาก 2475 - 14 ตุลาคม 2516, วิทยากร เชียงกูล บรรณาธิการ 13. ขบวนการประชาชนตุลาคม 2516, ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย 14. ข้อเขียนของโกมล คีมทอง, โกมล คีมทอง 15. ขอแรงหน่อยเถอะ, ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) 16. ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา, ธงชัย วินิจจะกูล 17. ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง, อัศศิริ ธรรมโชติ 18. เขาชื่อกานต์, สุวรรณี สุคนธา 19. คนกับควาย, สมคิด สิงสง และ สุรชัย จันทิมาธร 20. คนบนต้นไม้, นิคม รายยวา 21. คลื่นแห่งทศวรรษ, องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22. ความเงียบ, สุชาติ สวัสดิ์ศรี 23. ความเป็นอนิจจังของสังคม, ปรีดี พนมยงค์ 24. ความใฝ่ฝันแสนงาม, จิตร ภูมิศักดิ์ 25. ความขัดแย้งทางการเมืองไทย ข้ามให้พ้นพลวัตภายใน, กุลลดา เกษบุญชู มี้ด 26. ความรักของวัลยา, เสนีย์ เสาวพงศ์ (ศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์) 27. คำขานรับ: รวมเรื่องสั้นร่วมสมัยของไทย, สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ 28. คำประกาศของคนรุ่นใหม่, ไพบูลย์ วงษ์เทศ 29. คำประกาศของความรู้สึกใหม่, สุชาติ สวัสดิ์ศรี 30. แคปิตะลิสม์, สุภา ศิริมานนท์ 31. จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย, ทวีปวร (ทวีป วรดิลก) 32. จงพิทักษ์เจตนารมย์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม, ปรีดี พนมยงค์ 33. จาก 14 ถึง 6 ตุลา, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, บรรณาธิการ 34. จารึกบนหนังเสือ: รวมบทร้อยกรองฟ้องยุคสมัย, สุรชัย จันทิมาธร และ ประเสริฐ จันดำ 35. ฉันจึงมาหาความหมาย, วิทยากร เชียงกูล 36. โฉมหน้าศักดินาไทย, สมสมัย ศรีศูทรพรรณ (จิตร ภูมิศักดิ์) 37. ชีวทัศน์เยาวชน, อนุช อาภาภิรม 38. ชีวิตกับความใฝ่ฝัน, บรรจง บรรเจอดศิลป์ (อุดม สีสุวรรณ) 39. ด้วยรักแห่งอุดมการณ์, วัฒน์ วรรลยางกูร 40. ตำนานลิงยุคมืด, วิสา คัญทัพ 41. ตำบลช่อมะกอก, วัฒน์ วรรลยางกูร 42. ตื่นเถิดเสรีชนและงานคัดสรร, รวี โดมพระจันทร์ (ยุทธพงศ์ ภูริสัมบรรณ) 43. ไทยกึ่งเมืองขึ้น, อรัญ พรหมชมพู 44. ถนนไปสู่ก้อนเมฆ, ธัญญา ผลอนันต์ 45. นาฏกรรมบนลานกว้าง, คมทวน คันธนู (ประสาทพร ภูสุศิลป์ธร) 46. น้ำท่วมฟ้า ปลากินดาว, ประเสริฐ จันดำ และ วิสา คัญทัพ 47. ในกระจก: วรรณกรรมและการเมืองสยามยุคอเมริกัน, เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน บรรณาธิการ 48. บทกวีคัดสรร ชุด 1, คณะกรรมการคัดสรรหนังสือชุดตุลาวรรณกรรม บรรณาธิการ 49. บทละครคัดสรร, คณะกรรมการคัดสรรหนังสือชุดตุลาวรรณกรรม บรรณาธิการ 50. บันทึก 1 ใน 13 กบฏรัฐธรรมนูญ: เรื่องบอกเล่าก่อนถึงวัน 14 ตุลา 16, ธัญญา ชุนชฎาธาร 51. บันทึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลา 2516, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 52. ใบไม้ที่หายไป, จิระนันท์ พิตรปรีชา 53. ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง: รวมบทความเกี่ยวกับกรณี 14 ตุลา และ 6 ตุลา, สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล 54. ประวัติศาสตร์สตรีไทย, กุหลาบ สายประดิษฐ์ และ จิตร ภูมิศักดิ์ 55. ปรัชญาชาวบ้าน, ศักดิ์ สุริยะ 56. ปีศาจ, เสนีย์ เสาวพงศ์ (ศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์) 57. ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย ภาค 1 ก่อเกิดขบวนการ, สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ บรรณาธิการ 58. ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย ภาค 2 ประสานประชาชน อุทิศตนเพื่ออุดมการณ์ (14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519), สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ บรรณาธิการ 59. ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย ภาค 3 ฟื้นความหวัง สร้างกำลังใจ มุ่งรับใช้สังคม (หลัง 6 ตุลาคม 2519 ถึงปัจจุบัน), สันติสุข โสภณสิริ บรรณาธิการบริหารและเรียบเรียง, ดุษฎี ราชเกษร บรรณาธิการเนื้อหา 60. พ่อข้าฯ เพิ่งจะยิ้ม, สันติ ชูธรรม (สุวัฒน์ วรดิลก) 61. พิราบแดง, สุวัฒน์ วรดิลก 62. พิราบขาว บทเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชน, ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 63. เพียงความเคลื่อนไหว, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 64. ฟ้าทอง, อนุช อาภาภิรม 65. ฟ้าบ่กั้น, ลาว คำหอม (คำสิงห์ ศรีนอก) 66. ภาพศิลปะคัทเอาท์การเมืองเดือนตุลา, นงค์ลักษณ์ เหล่าวอ บรรณาธิการ 67. มหาวิทยาลัยชีวิต, เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 68. รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย: รวม 3 เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย, กองบรรณาธิการสารคดี 69. ร้อยกรองจากซับแดง, ประเสริฐ จันดำ 70. เราจะต่อต้านเผด็จการได้อย่างไร, ปรีดี พนมยงค์ 71. เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า, นายผี (อัศนี พลจันทร) 72. เรื่องสั้นคัดสรรชุด 1, คณะกรรมการคัดสรรหนังสือชุดตุลาวรรณกรรม บรรณาธิการ 73. เล่าความจริง: ขบวนการนักศึกษารามคำแหงยุคต้น 2514-2519, ศิลา โคมฉาย (วินัย บุญช่วย) 74. แลไปข้างหน้า, ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) 75. วรรณกรรมในชีวิต ชีวิตในวรรณกรรม, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 76. แล้งเข็ญ: รวมเรื่องสั้นร่วมสมัยของไทย, สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ 77. และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ...การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาปัญญาชนก่อน 14 ตุลา, ประจักษ์ ก้องกีรติ 78. โลกของหนูแหวน, ศราวก (อนุช อาภาภิรม) 79. วรรณกรรมการเมืองไทย 14 ตุลา 2516 - 6 ตุลา 2519 รากเหง้า การก่อเกิด การเติบโตและพัฒนาการ, ชัยสิริ สมุทวณิช 80. วันมหาปิติ, องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2516 81. วีรชนหาญกล้า รำลึกถึงวีรชน 14 ตุลาคม, ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย 82. ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน, ทีปกร (จิตร ภูมิศักดิ์) 83. ศิลปะวรรณคดีกับชีวิต, บรรจง บรรเจอดศิลป์ (อุดม สีสุวรรณ) 84. เศรษฐศาสตร์เพื่อมวลชน, วิภาษ รักษาวาที 85. สงครามชีวิต, ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) 86. สมุดภาพเดือนตุลา, วัฒนชัย วินิจจะกูล บรรณาธิการ 87. สมุดภาพแห่งความทรงจำ จารึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลา ในวาระครบรอบ 36 ปี 14 ตุลา, มูลนิธิ 14 ตุลา 88. สร้างสานตำนานศิลป์ 20 ปีแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย 2517 - 2537, สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย บรรณาธิการ 89. ส่องไทย, ชลธิรา กลัดอยู่ บรรณาธิการ 90. สันติประชาธรรม, ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 91. สายธารวรรณกรรมเพื่อชีวิตของไทย, เสถียร จันทิมาธร 92. หนุ่มสาวคือชีวิต, อนุช อาภาภิรม 93. หนุ่มหน่ายคัมภีร์, สุจิตต์ วงษ์เทศ 94. หมอเมืองพร้าว, อภิเชษฏ์ นาคเลขา 95. หมายเหตุเดือนตุลา เล่ม 1: ฉบับ 14 ตุลารำลึก, สมิทธ์ ถนอมศาสนะ บรรณาธิการ 96. หมายเหตุเดือนตุลา เล่ม 2: ฉบับ เดือนตุลาใต้เงาสงครามเย็น, สมิทธ์ ถนอมศาสนะ บรรณาธิการ 97. หมายเหตุเดือนตุลา เล่ม 3: ฉบับ การเมืองวัฒนธรรมยุคเดือนตุลา, สมิทธ์ ถนอมศาสนะ บรรณาธิการ 98. อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง, ใจ อึ๊งภากรณ์ และคนอื่นๆ 99. อาทิตย์ถึงจันทร์, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 100. เอียงข้างประชาชน, เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.prachatai.com/journal/2014/10/55970
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
 1. วรรณกรรมในชีวิต : ชีวิตในวรรณกรรม

  วรรณกรรมในชีวิต : ชีวิตในวรรณกรรม

  ผู้แต่ง : ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
  เล่าถึงประสบการณ์ทางวรรณกรรมช่วงหนึ่ง เน้นให้เห็นถึงการก่อตัวของแนวความคิดเพื่อความเป็นธรรมในสังคม โดยนำเอาข้อคิดอันเกิดจากการอ่านวรรณกรรมสำคัญของต่างประเทศ มาวิเคราะห์วิจารณ์ถึงปัญหาชีวิตของปัจเจกชน
  95 บาท

 2. ความรักของวัลยา

  ความรักของวัลยา

  ผู้แต่ง : เสนีย์ เสาวพงศ์
  นวนิยายสะท้อนอุดมการณ์ของหญิงสาวที่ถืออุดมคติเหนือความรัก ความรักของวัลยาจึงเสียสละได้เพื่อคนทั้งโลก นวนิยายเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารสยามสมัยรายสัปดาห์เมื่อปี 2495-2556 แต่ทว่ากลับไม่ล้าสมัย ด้วยเนื้อหาที่มุ่งสร้างอุดมการณ์แก่หนุ่มสาวเพื่อให้เขาเหล่านั้นขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ควรจะเป็น
  200 บาท

  สินค้าหมด

 3. นาฏกรรมบนลานกว้าง

  นาฏกรรมบนลานกว้าง

  ผู้แต่ง : คมทวน คันธนู
  เรื่องร่วมสมัยที่มีการพรรณนาถึงประวัติศาสตร์ย้อนยุค เนื้อหาของบทกวีเน้นการประณามชนชั้นสูงหรือผู้มีอำนาจในสังคม โดยเปรียบเทียบเชิงอุปมากับภาพความทุกข์ทรมาน และความคับแค้นของคนยากจน ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งเหตุการณ์จลาจล 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 (รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์)
  120 บาท

  สินค้าหมด

 4. สงครามชีวิต

  สงครามชีวิต

  ผู้แต่ง : ศรีบูรพา
  นิยายอมตะสะท้อนชีวิตรักและสังคม จากชีวิตคู่รักชายหนุ่มหญิงสาวผู้ยากไร้คู่แรกในนวนิยายไทย ที่จบลงด้วยความเศร้า ของนักประพันธ์และนักมนุษยชาติ นาม “ศรีบูรพา” ซึ่งประพันธ์ขึ้นในรูปจดหมายโต้ตอบระหว่าง “เพลิน” กับ “ระพินทร์” แสดงความรู้สึกนึกคิด ระบายความยากจนข้นแค้น และเจือด้วยความเห็นอกเห็นใจจนถึงก่อตัวเป็นความรัก
  170 บาท

  สินค้าหมด

 5. ความเป็นอนิจจังของสังคม

  ความเป็นอนิจจังของสังคม

  ผู้แต่ง : ปรีดี พนมยงค์
  กล่าวถึงกฎแห่งอนิจจังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้กับกรณีของมนุษยสังคมอย่างถูกต้องตรงกับกฎธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ทางสังคม ทั้งนี้ได้สอดแทรกแนวความคิดเรื่องกฎแห่งอนิจจัง และขยายความสู่อิสรภาพอย่างแยบคาย หลายเรื่องราวจะทำให้มนุษย์เราตื่นรู้ว่าสังคงยังคงอยู่ แต่ปัจเจกบุคคลแค่ผ่านมา แท้ที่จริงแล้วเราเป็นเพียงเสี้ยงหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงในสังคมเท่านั้นเอง
  110 บาท

  สินค้าหมด

 6. ศิลปเพื่อชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ศิลปเพื่อชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : ทีปกร
  ผลงานทรงคุณค่าอีกเล่มของ จิตร ภูมิศักดิ์ นักคิด นักเขียน นักปฏิวัติผู้ล่วงลับ ในนามปากกา "ทีปกร" งานเขียนที่ตั้งใจให้ทำหน้าที่ตอบปัญหาทางศิลปะตามลำดับก่อนหลังเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ คือเริ่มตั้งแต่ปัญหา ศิลปะคืออะไร ศิลปะสูงส่งอย่างไร ศิลปะบริสุทธิ์มีจริงหรือไม่ ศิลปะเพื่อศิลปะมีความหมายอย่างไร และความหมายและบทบาทของศิลปะเพื่อชีวิตเป็นเช่นไร เป็นปัญหาพื้นฐานตั้งแต่ง่ายๆ กระทั่งถึงปัญหาอันแนบแน่นกับชีวิตในที่สุด
  195 บาท

  สินค้าหมด

 7. ความขัดแย้งทางการเมืองไทย... ข้ามไปให้พ้นพลวัตภายใน

  ความขัดแย้งทางการเมืองไทย... ข้ามไปให้พ้นพลวัตภายใน

  ผู้แต่ง : กุลลดา เกษบุญชู มี้ด
  งานวิจัยนี้เสนอว่า การที่จะเข้าใจความขัดแย้งในสังคมไทยสมัยใหม่ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเอาบริบทโครงสร้างอำนาจโลกเข้ามาพิจารณาด้วย ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา สหรัฐอเมริกาคือ ศูนย์กลางของระบบทุนนิยมโลกที่ขึ้นมาแทนที่อังกฤษที่เคยเป็นศูนย์กลางมาก่อนในศตวรรษที่ 19 ในปัจจุบันนักวิชาการจำนวนมากขึ้นได้เริ่มมองเห็นความเป็นจักรวรรดิของสหรัฐฯ
  100 บาท

 8. 3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย

  3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย

  ผู้แต่ง : ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ
  หนังสือที่ถือกำเนิดขึ้นจาก โครงการ “บรรยายสาธารณะ-ตลาดวิชา-มหาวิทยาลัยประชาชน” 3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเหตุการณ์และพัฒนาการทางการเมือง การปกครองของไทย นับตั้งแต่สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนกระทั่งความเป็นประชาธิปไตยในสังคมปัจจุบัน ภายใต้กรอบของวิชาการ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบตลาดวิชา
  300 บาท

 9. เพียงความเคลื่อนไหว ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ (พิมพ์ครั้งที่ 14)

  เพียงความเคลื่อนไหว ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ (พิมพ์ครั้งที่ 14)

  ผู้แต่ง : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  บทกวีนิพนธ์ของ "เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (รางวัลซีไรต์) ประจำปี 2523 เนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งขบวนการนักศึกษาประชาชนได้เรียกร้องรัฐธรรมนูญ และขยายตัวเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมด้านต่างๆ เป็นบทกวีที่อ่านเข้าใจง่าย การใช้ถ้อยคำเร่งเร้าให้ตื่นตัวและเกิดความเคลื่อนไหวทางความคิด บางเรื่องเล่าชีวิตชนบท บางเรื่องว่าด้วยสงคราม บางเรื่องแสดงออกถึงอารมณ์ แนวคิด และทัศนคติต่อสังคม (หนังสือดี 1 ใน 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน)
  310 บาท

  สินค้าหมด

 10. เพียงความเคลื่อนไหว ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ (พิมพ์ครั้งที่ 14)

  เพียงความเคลื่อนไหว ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ (พิมพ์ครั้งที่ 14)

  ผู้แต่ง : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  บทกวีนิพนธ์ของ "เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (รางวัลซีไรต์) ประจำปี 2523 เนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งขบวนการนักศึกษาประชาชนได้เรียกร้องรัฐธรรมนูญ และขยายตัวเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมด้านต่างๆ เป็นบทกวีที่อ่านเข้าใจง่าย การใช้ถ้อยคำเร่งเร้าให้ตื่นตัวและเกิดความเคลื่อนไหวทางความคิด บางเรื่องเล่าชีวิตชนบท บางเรื่องว่าด้วยสงคราม บางเรื่องแสดงออกถึงอารมณ์ แนวคิด และทัศนคติต่อสังคม (หนังสือดี 1 ใน 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน)
  210 บาท

  สินค้าหมด

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า