ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

งานวิจัย-วิทยานิพนธ์

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นกับสังคมไทย

  นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นกับสังคมไทย

  ผู้แต่ง : ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  นำเสนองานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
  190 บาท

 2. เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคกลาง

  เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคกลาง

  ผู้แต่ง : พอพันธ์ อุยยานนท์
  นำเสนอผลงานโครงการวิจัยเรื่อง “เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย” ที่ค้นพบข้อสำคัญหลายประการ เช่น เศรษฐกิจไทยประกอบด้วยเศรษฐกิจสองระบบ คือ ระบบเศรษฐกิจชุมชนและระบบเศรษฐกิจทุน การแปรรูปของเศรษฐกิจไทย จากระบบเศรษฐกิจครอบครัวและชุมชนเป็นระบบเศรษฐกิจทุน เป็นกระบวนการที่มีความหนืดตัวสูง
  520 บาท

 3. การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองการปกครองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : พ.ศ. 2411-2453

  การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองการปกครองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : พ.ศ. 2411-2453

  ผู้แต่ง : นันทนา กปิลกาญจน์
  การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นช่วงสมัยที่ต้องเผชิญปัญหาภายในประเทศและภัยจากการคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก ว่าด้วยเรื่อง การโยงอำนาจกลับสู่สถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงก่อนการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน การเมืองและการทหาร การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5
  150 บาท

 4. การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๘

  การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๘

  ผู้แต่ง : นันทนา กปิลกาญจน์
  การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นช่วงที่สยามได้เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1 ทำให้สามารถขอแก้ไขสนธิสัญญายกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต และเป็นช่วงของการสร้างชาติผ่านทางคำขวัญ บทเพลงและพระบรมราโชวาท เนื้อเรื่องว่าด้วยเรื่อง พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และเหตุการณ์สำคัญในสมัยรัชกาลที่ 6
  150 บาท

 5. ความถูกต้องทางวิชาการของแผนที่ประเทศไทย กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

  ความถูกต้องทางวิชาการของแผนที่ประเทศไทย กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

  ผู้แต่ง : ผ่องศรี จั่นห้าว
  งานวิจัยที่รวบรวมแผนที่เก่าและแผนที่ที่จัดทำขึ้นในปัจจุบัน เพื่อสำรวจและศึกษาความถูกต้องทางวิชาการของแผนที่ที่จัดทำขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งแผนที่ของภาครัฐและภาคเอกชน เนื้อหาประกอบด้วย ความหมายของแผนที่ หลักการทำแผนที่ ประเภทของแผนที่ วิวัฒนาการของการทำแผนที่ มาตรฐานงานแผนที่ การวิเคราะห์แผนที่ ความถูกต้องของแผนที่ไทย ข้อมูลพื้นที่ศึกษา : เกาะรัตนโกสินทร์ ฯลฯ
  150 บาท

  สินค้าหมด

 6. ไทยในสายตาเพื่อนบ้าน

  ไทยในสายตาเพื่อนบ้าน

  ผู้แต่ง : สุเนตร ชุตินธรานนท์ ขนิษฐา คันธะวิชัย
  เรียบเรียงเนื้อหาจากโครงการวิจัยชุด "ไทยในการรับรู้และความเข้าใจของประเทศเพื่อนบ้าน" ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการค้นคว้าและทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพของไทยในสายตาเพื่อนบ้าน เพื่อก้าวพ้นอคติเดิมและร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน
  300 บาท

 7. สถานภาพงานวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๓๓

  สถานภาพงานวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๓๓

  ผู้แต่ง : แถมสุข นุ่มนนท์ และคณะ
  การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสำรวจแนวโน้มของการวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ในประเทศไทยในช่วงเวลา 32 ปี นับตั้งแต่การเขียนประวัติศาสตร์แบบวิชาการเริ่มขึ้นอย่างจริงจัง ว่ามีพัฒนาการและทิศทางที่ดำเนินมาอย่างไร เพื่อที่จะได้เสนอแนะแนวทางของการวิจัยว่าควรจะเป็นเช่นไรในอนาคต
  165 บาท

  สินค้าหมด

 8. การเมืองเรื่องวีรบุรุษ มิติใหม่บนเส้นขนานทางวัฒนธรรม : วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๑ - มีนาคม ๒๕๕๒)

  การเมืองเรื่องวีรบุรุษ มิติใหม่บนเส้นขนานทางวัฒนธรรม : วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๑ - มีนาคม ๒๕๕๒)

  ผู้แต่ง : เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์
  นำเสนอและมุมมองใหม่ ท่ามความหลากหลาย การผสมกลมกลืน และความแตกต่างของผู้คน เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษาหรือการปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปรไปด้วยการมองในมิติใหม่ๆ และแบบคู่ขนานของสังคม
  150 บาท

 9. สาส์นจากวารี

  สาส์นจากวารี

  ผู้แต่ง : มาซารุ เอะโมโตะ
  หนังสือที่นำเสนอุมมมองความคิดใหม่เกี่ยวกับน้ำที่มิใช่แค่ทรัพยากรของโลก หรือสารประกอบชนิดหนึ่ง หากแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงถึงชีวิตและจิตใจ จากผลงานวิจัยของ ดร.มาซารุ เอะโมโตะ (Dr.Masaru Emoto) ที่โด่งดังไปทั่วโลก และทำให้คนสนใจเรื่องคุณภาพของน้ำมากขึ้น
  360 บาท

  สินค้าหมด

 10. สาหร่าย... เพื่อนร่วมโลกที่ควรรู้จัก

  สาหร่าย... เพื่อนร่วมโลกที่ควรรู้จัก

  ผู้แต่ง : อาภารัตน์ มหาขันธ์
  นำเสนอความสำคัญของสาหร่ายที่มีต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งบทบาทของสาหร่ายในชีวิตประจำวันของเราแล้ว ที่สำคัญยังให้ความรู้เกี่ยวกับสาหร่ายกับปัญหาความเสื่อมสภาพทางชีวภาพของพื้นผิววัตถุ อาคารบ้านเรือน และสิ่งก่อสร้างๆ ตลอดจนแนวทางแก้ไข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยของโครงการวิจัย
  100 บาท

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า