ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือทั่วไป

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
ต่อหน้า
 1. ประมวลแผนที่ : ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์-การเมืองกับลัทธิอาณานิคมในอาเซียน-อุษาคเนย์ (Collected Maps : History-Geography-Politics and Colonialism in Southeast Asia)

  ประมวลแผนที่ : ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์-การเมืองกับลัทธิอาณานิคมในอาเซียน-อุษาคเนย์ (Collected Maps : History-Geography-Politics and Colonialism in Southeast Asia)

  ผู้แต่ง : ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ)
  หนังสือเล่มนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากหนังสือชุด “เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา” จำนวน 6 เล่ม และในเล่มนี้ ถือได้ว่าเป็นส่วนที่ต่อเนื่องโดยตรงกับเล่มที่ 1 ในชุดนั้น คือ “ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจ และแผนที่ ระหว่างสยามประเทศไทย กับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา -ลาว-พม่า-มาเลเซีย หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ภาคด้วยกัน ภาคหนึ่ง แผนที่ฝรั่งสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ในภาค 1 คือ แผนที่ “สยามประเทศไทย” 3 สมัย ดังนี้ (ก) แผนที่ “สยามประเทศไทย” สมัยอยุธยา พ.ศ.2085-2307 นี่เป็นแผนที่ยุคเป็น “แม่แบบ” ของแผนที่ในปัจจุบัน มีทั้งความงดงาม และพลังอย่างมหาศาล ในการทำให้ฝรั่งค่อยๆ พิชิตโลก ยึดครองดินแดนไปเป็นเมืองขึ้นทั่วโลก รวมทั้งอุษาคเนย์ของเรา (ข) แผนที่ “สยามประเทศไทย” สมัยกรุงธนบุรี พ.ศ.2316-2322 ในส่วนต่อเนื่องกับ (ก) นี้ ได้แทรกแผนที่แบบตะวันออก “จีน-ไทย” เข้ามาด้วย คือ เรื่องของจดหมายเหตุแผนที่ “สยาม” หรือ Form Siam to Burma Map อันเป็น “แผนที่เส้นทางเดินทัพ จากกรุงธนบุรี ถึงกรุงอังวะ” ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตากสินมหาราช ที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญที่กรุงไทเป ไต้หวัน และ (ค) แผนที่ “สยามประเทศไทย” สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2328-2452 สำหรับในภาค 2 ประกอบด้วยบทความ ที่เป็นข้อคิดข้อเขียนตามลำดับ ดังนี้ คือ ธงชัย วินิจจะกูล “ภูมิกายาและประวัติศาสตร์” และ “เสียดินแดน” เป็นประวัติศาสตร์หลอกไพร่ไปตายแทน (เพราะ “ไทย” ไม่เคยเสียดินแดน) ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ “วาทกรรมเสียดินแดน” ในส่วนนี้ ได้สรุปไว้ว่า “ความรู้เรื่องไทยเสียดินแดน มาจากความเข้าใจประวัติศาสตร์ผิดๆ หลายประการ ที่สำคัญคือ เข้าใจผิดว่าดินแดนของรัฐสมัยเก่า กำหนดชัดเจนแน่นอนได้ว่า ตรงไหนของใคร และเมืองขึ้นของสยามในสมัยโบราณ เท่ากับเป็นดินแดนของประเทศสยามสมัยใหม่ด้วย ประวัติศาสตร์การ “เสียดินแดน” กลายเป็นฐานของลัทธิชาตินิยมของไทย รวมทั้งที่กำลังบ้าคลั่งอยู่ในขณะนี้ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ “จินตกรรมประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย กับ แผนที่ “เสียดินแดน” จากทศวรรษ 2470 ถึง พ.ศ.2554 ในบทความนี้ ว่าไปมีที่มาจาก “การค้นพบ” แผนที่ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน และในมหาวิทยาลัย ในช่วงประมาณยุค 1960s ผนวกกับความบันดาลใจจาก 2 นักวิชาการรุ่นเยาว์วัยกว่าข้างต้น นั่นเอง ฯลฯ
  1,700 บาท

  สินค้าหมด

 2. เจ้าคุณกรุง สมุดภาพพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์)

  เจ้าคุณกรุง สมุดภาพพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์)

  ผู้แต่ง : วรรณศิริ เดชะคุปต์ และคณะ
  สมุดภาพพระยาโบราณราชธานินทร์ (พระ เดชะคุปต์) เป็นการรวบรวมภาพเก่าที่เกี่ยวข้องกับพระยาโบราณราชธานินทร์ ทั้งที่ปรากฏในแหล่งต่างๆ และภาพจากสมบัติของทายาทที่เห็นประโยชน์และความสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้นี้ไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง และรวบรวมงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑลกรุงเก่า
  349 บาท

 3. ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๑-๑๒

  ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๑-๑๒

  ผู้แต่ง : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
  หนังสือชุดประชุมพงศาวดารนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย” ได้ทรงริเริ่มรวบรวมชำระและจัดพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ.2457 และกรมศิลปากรได้สืบสานต่อมา จนจัดพิมพ์ถึงภาคที่ 82 เมื่อ พ.ศ.2537 ลางภาคอาจรวมเรื่องราวต่างๆ ไว้หลายเรื่อง ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ให้ชื่อว่า “ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก” ซึ่งได้พิจารณาจัดหมวดหมู่ใหม่ตามเนื้อหา เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าสะดวกขึ้น ดังนี้ การเมืองการปกครอง ตำนานเรื่องเล่า หัวเมืองฝ่ายใต้และฝ่ายเหนือ สัมพันธภาพระหว่างประเทศ อาทิ พม่า เขมร ญวน จีน ญี่ปุ่น ชวา ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกา "ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก" เล่มนี้จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539
  15,000 บาท

  สินค้าหมด

 4. ชุด หนังสือที่ระลึกในโอกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 100 พรรษา วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2556

  ชุด หนังสือที่ระลึกในโอกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 100 พรรษา วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2556

  ผู้แต่ง : สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) และคณะ
  หนังสือชุดพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องบูชาพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 100 พรรษา ชุดนี้ประกอบหนังสือ 4 เล่ม คือ หนังสือพระมงคลวิเสสกถา หนังสือธรรมเทศนาในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ และในการพระราชพิธีบำพ็ญพระราชกุศล หนังสือพระธรรมเทศนาในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระชนมพรรษา และในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชนมายุ หนังสือโคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และหนังสือภาพพระผู้เจริญ : พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 100 พรรษา
  3,500 บาท

  สินค้าหมด

 5. ประมวลธรรมบรรยาย โดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร

  ประมวลธรรมบรรยาย โดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร

  ผู้แต่ง : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
  จัดพิมพ์เนื่องในสมโภช 100 ปี พระพิชิตมารมัยธมพุทธกาล วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พุทธศักราช 2555 พระประธานประดิษฐานอยู่ที่ศาลาการเปรียญ เป็นพระพุทธรูปศิลาแลง ซึ่งนำมาจากวัดอรัญญิก จังหวัดราชบุรี และถือเป็นโอกาสพิมพ์หนังสือ ประมวลธรรมบรรยาย ซึ่งเป็นการรวบรวมบทนิพนธ์ต่างๆ ของพระเดชพระคุณ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจฺนโท) อีกด้วย
  240 บาท

  สินค้าหมด

 6. มหาเถรประวัติ สมุดภาพ ประวัติ และคำสอน ของ สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม สุนทรมาศ)

  มหาเถรประวัติ สมุดภาพ ประวัติ และคำสอน ของ สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม สุนทรมาศ)

  ผู้แต่ง : บรรณานุสสรณีย์ วัดโสมนัสวิหาร
  บรรณานุสรรณีย์ ซึ่งคณะสงฆ์และพุทธบริษัทวัดโสมนัสวิหาร จัดพิมพ์ขึ้นเป็นปฏิการะ เพื่อระลึกถึงและเผยแผ่เชิดชูเกียรติคุณ เนื่องในอภิลักขิตสมัย 108 ปี นับแต่ชาตกาล 20 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม สุนทรมาศ ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร ผู้มีความจำเป็นเลิศ เคร่งครัดในพระธรรมวินัย
  250 บาท

  สินค้าหมด

 7. สามก๊ก ฉบับโรงพิมพ์หมอบรัดเลย์

  สามก๊ก ฉบับโรงพิมพ์หมอบรัดเลย์

  ผู้แต่ง : เจ้าพระยาพระคลังหน
  สามก๊กสำนวนเจ้าพระยาพระคลังหน ฉบับโรงพิมพ์หมอบรัดเลย์ ตีพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และครบรอบ 62 สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีนจินเกาะ เรื่องสามก๊กนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นผู้อำนวยการแปลจากหนังสือพงศาวดารของจีน เพื่อประโยชน์แก่ราชการบ้านเมือง เนื่องจากมีเนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ให้แง่คิดในด้านการเมืองการปกครองและการทหาร โดยความเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.711 เมื่อพระเจ้าเลนเต้เสวยราชสมบัติ จนถึงพระเจ้าสุมาเอี๋ยนทรงรวมก๊กทั้งหมดให้แผ่นดินจีนกลับมาเป็นอาณาจักรเดียวกันสืบมา หมอบรัดเลย์ มิชชันนารีอเมริกาได้รวบรวมต้นฉบับและจัดครั้งแรกที่โรงพิมพ์หมอบรัดเลย์ เมื่อปี พ.ศ.2408 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นหนังสือชุด 4 เล่มจบเป็นที่นิยมมาก จนเมื่อราชบัณฑิตยสภาได้ดำเนินการตรวจชำระหนังสือสามก๊กและพิมพ์เผยแพร่ในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เมื่อ พ.ศ.2471 สามก๊กฉบับโรงพิมพ์หมอบรัดเลย์จึงคลายความนิยมลง กลายเป็นหนังสือเก่าหายาก ด้วยเหตุนี้ สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีนจินเกาะ จึงได้ขออนุญาตจัดพิมพ์โดยถ่ายสำเนาตามต้นฉบับเดิม เพื่อเป็นการอนุรักษ์หนังสือที่มีคุณค่านี้ให้สืบทอดต่อไป
  3,500 บาท

  สินค้าหมด

 8. ศัพทานุกรมภาษาโบราณที่พบในจารึกล้านนา

  ศัพทานุกรมภาษาโบราณที่พบในจารึกล้านนา

  ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ
  รวบรวมคำศัพท์ภาษาโบราณที่พบในจารึกล้านนา มาจัดระบบและพิมพ์เป็นรูปเล่ม เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า อีกทั้งได้ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของล้านนาจากจารึก ซึ่งเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอีกมิติหนึ่ง คำศัพท์ที่เป็นชื่อบุคคล ตำแหน่ง และสถานที่ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ล้านนาทั้งสิ้น
  300 บาท

 9. วัดโพธิคุณ

  วัดโพธิคุณ

  ผู้แต่ง : คณะกรรมการจัดทำหนังสือ
  หนังสือประวัติความเป็นเกี่ยวกับวัดโพธิคุณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สอดแทรกด้วยคติธรรม พร้อมภาพถ่ายเสนาสนะและพระพุทธรูปสำคัญๆ ภายในวัด
  1,750 บาท

 10. เจดีย์ยุทธหัตถีอยู่ที่อยุธยา ไม่ใช่สุพรรณบุรี (พิมพ์ครั้งที่ 5)

  เจดีย์ยุทธหัตถีอยู่ที่อยุธยา ไม่ใช่สุพรรณบุรี (พิมพ์ครั้งที่ 5)

  ผู้แต่ง : เทพมนตรี ลิมปพยอม
  หนังสือนี้เป็นผลงานการค้นคว้าของผู้เขียน โดยได้รับทุนอุดหนุนจากท่านอาจารย์ภาวาส บุนนาค เมื่อ พ.ศ.2537 และตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2538 ในนิตยสาร “สยามอารยะ” ซึ่งเป็นนิตยสารภาคภาษาไทยของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อมาในปี พ.ศ.2539 ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความภายใต้ชื่อ “เจดีย์ยุทธหัตถีมีจริงหรือ?” ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ ส่วนการตีพิมพ์ครั้งนี้ได้มีการแก้ไขเนื้อหา ปรับปรุงรูปเล่มให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มีภาพประกอบสีสี่ เพื่อเพิ่มอรรถรสในการอ่าน รวมทั้งเพิ่มเติมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ ความเชื่อเรื่องเจดีย์ยุทธหัตถีสำหรับคนไทยมีอยู่ 2 แห่ง คือ ที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี “เจดีย์ยุทธหัตถีอยู่ที่อยุธยา ไม่ใช่สุพรรณบุรี” เล่มนี้ ผู้เขียนหมายถึงพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นในคราวที่สมเด็จพระนเรศวรทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งเมืองหงสาวดี เมื่อ พ.ศ.2135 ซึ่งยุทธภูมิในครั้งนั้นอยู่บริเวณ “เครงหรือหนองสาหร่าย” นอกกำแพงเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกำแพงพระนครราว 5 กิโลเมตร ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวคือบริเวณมหาเจดีย์ภูเขาทอง ที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญขนาดพระมหากษัตริย์ทรงสร้าง ไม่แพ้พระเจดีย์ประธาน วัดใหญ่ชัยมงคล หรือพระเจดีย์สามองค์ ที่วัดพระศรีสรรเพชญ์
  1,400 บาท

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
ต่อหน้า