ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือทั่วไป

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
ต่อหน้า
 1. ตำนานในเงินตราไทย : Legends in Thai Money

  ตำนานในเงินตราไทย : Legends in Thai Money

  ผู้แต่ง : นวรัตน์ เลขะกุล และ ร.ต.อ.กุศิก มโนธรรม
  การคิดค้นและประดิษฐ์เงินตราขึ้นนี้ มนุษย์มักจะประดิษฐ์ลวดลาย หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งบ่งบอกถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม ตลอดจนความเชื่อถือของมนุษย์ในยุคนั้นๆ ลงไว้ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวในส่วนของเงินตราไทยทั้งที่เป็น เงินตราโบราณ เหรียญกษาปณ์และธนบัตร ที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชนชาติไทย อันจะยังประโยชน์ในด้านการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการของเงินตราไทย ตั้งแต่เงินตราในสุวรรณภูมิ อาณาจักรฟูนัน ทวารวดี ศรีวิชัย เงินตราไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา เงินตราภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ สมัยธนบุรี
  2,200 บาท

  สินค้าหมด

 2. ชุด ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 1 และ เล่ม 2

  ชุด ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 1 และ เล่ม 2

  ผู้แต่ง : กรมศิลปากร
  หนังสือชุดนี้จึงเป็นคัมภีร์แพทย์ของไทยที่ได้บันทึกความรู้อันมีคุณประโยชน์แก่แผ่นดินและใช้ในการศึกษาสืบต่อกันมาได้เริ่มสูญหายและคลาดเคลื่อนมากแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าราชวรวงษ์เธอกรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย จางวางกรมแพทย์เป็นแม่กองจัดหารวบรวม ชำระสอบสวนตำรับคัมภีร์แพทย์ที่ใช้กันอยู่ขณะนั้นให้ถูกต้อง แล้วส่งมอบให้พระเจ้าราชวรวงษ์เธอกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ จางวางกรมอาลักษณ์ กรมอักษรพิมพการ จัดสร้างขึ้นใหม่เป็นคัมภีร์แพทย์ฉบับหลวงต่อไป ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 นี้ จัดพิมพ์ขึ้นโดยวิธีการถ่ายภาพจากต้นฉบับหนังสือสมุดไทยจำนวน 30 เล่มแยกพิมพ์เป็นหนังสือ 2 เล่ม
  2,000 บาท

  สินค้าหมด

 3. สารานุกรมเหรียญยอดนิยม 77 จังหวัด หมวดอักษร ช. เล่มที่ 4 (ชลบุรี)

  สารานุกรมเหรียญยอดนิยม 77 จังหวัด หมวดอักษร ช. เล่มที่ 4 (ชลบุรี)

  ผู้แต่ง : สันติ อรุณศิริ (เพชร ท่าพระจันทร์)
  นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติวัดต่างๆ และประวัติพระเถระ พระคณาจารย์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบในจังหวัดชลบุรี รวมถึงมงคลวัตถุที่ได้สร้างไว้เป็นอนุสติ เครื่องเตือนใจให้บรรดาศิษยานุศิษย์และผู้เคารพกราบไหว้ อาทิ คู่มือดูเหรียญ เรื่องเมืองบางปลาสร้อย ชลบุรี (กับอดีตที่ผ่านมา) พระพุทธบาท เกาะสีชัง วัดกลางทุมมาวาส วัดกำแพง วัดกุฏโง้ง วัดกุณฑีธาร วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ วัดเขาน้อยคีรีวัน วัดเขาบางทราย วัดเขาพุทธโคดม ฯลฯ
  2,500 บาท

 4. สาส์นสมเด็จ

  สาส์นสมเด็จ

  ผู้แต่ง : สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
  รวมลายพระหัตถ์โต้ตอบในเชิงสันทนาการของสมเด็จ 2 พระองค์ คือสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับสมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ซึ่งเป็นยอดปราชญ์อุดมบัณฑิตแห่งกรุงสยาม ได้เป็นเอกสารที่ผู้รู้และนักวิชาการทั้งหลายยกย่อง ถือว่าเป็นคลังแห่งความรู้หลากหลาย บรรจุเรื่องราวต่างๆ ที่น่ารู้ มีทั้งตำนาน ประวัติศาสตร์ โบราณคดี อักษรศาสตร์ และศิลปศาสตร์ หนังสือในชุดนี้มีทั้งหมด 10 เล่ม (1 ใน 100 เล่มหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน)
  3,500 บาท

 5. หุ่นละครเล็ก : สื่อลีลาศิลป์ สืบทอดจิตวิญญาณไทย

  หุ่นละครเล็ก : สื่อลีลาศิลป์ สืบทอดจิตวิญญาณไทย

  ผู้แต่ง : สน สีมาตรัง เยาวนุช เวศร์ภาดา และ พัชรี ศกศวัตเมฆินทร์
  นำเสนอเรื่องราวการฟื้นชีวิตมหรสพหุ่นละครเล็ก ผ่านผลงาน ประสบการณ์ชีวิตมหรสพหุ่นละครเล็ก ผ่านผลงาน ประสบการณ์ชีวิต โลกทัศน์ และกระบวนการถ่ายทอดความรู้ บ่มเพาะความรัก ความหวงแหน มรดกทางวัฒนธรรมแขนงนี้โดยคณะสาครนาฏศิลป์ เริ่มจากครูผู้ริเริ่ม คือ นายแกร ศัพทวนิช สู่นายสาคร ยังเขียวสด และลูกหลานในตระกูล “ยังเขียวสด” ภาพที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ประมวลทั้งจากภาพจิตรกรรมอันทรงคุณค่า ภาพถ่ายโบราณ จนถึงภาพลีลาการแสดงหุ่นละครเล็ก เนื่องในโอกาสต่างๆ อันสะท้อนให้เห็นศิลปะการแสดงที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา ผสานศิลปะการแสดงหลายสาขา สื่อสะท้อนเรื่องราวจากวรรณกรรมอมตะเรื่องรามเกียรติ์ นับเป็นอีกหนึ่งบทบันทึกของพัฒนาการศิลปะการแสดงในสังคมไทย
  650 บาท

  สินค้าหมด

 6. ศิลปวัฒนธรรมไทย

  ศิลปวัฒนธรรมไทย

  ผู้แต่ง : วัฒนะ บุญจับ และคณะ
  รวบรวมความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในด้านภูมิสัณฐาน กลุ่มชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา โลกทัศน์ ค่านิยม และวิถีชีวิตไทย หล่อรวมและผสมผสานเป็นมรดกวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ดังปรากฏในงานศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ อาทิ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรม และนาฏศิลป์
  700 บาท

  สินค้าหมด

 7. รัตนมาลา ปกแข็ง

  รัตนมาลา ปกแข็ง

  ผู้แต่ง : นิยะดา เหล่าสุนทร
  พจนานุกรม “รัตนมาลา” เป็นเครื่องมือจำเป็นสำหรับการศึกษาของศัพท์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งรูป เสียง และความหมาย ในกรณีที่ไม่ทราบความหมายที่ชัดเจน บริบทจากหลายๆ แห่งจะเอื้อประโยชน์ได้บ้าง การเลือกศัพท์ในพจนานุกรมนี้ ส่วนใหญ่เป็นศัพท์โบราณจากงานนิพนธ์ของไทยนับแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ จนมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยศึกษาจากจารึก ต้นฉบับตัวเขียนสมุดไทย หนังสือราชการ เรื่องจักรๆ วงศ์ๆ ตำราต่างๆ
  950 บาท

  สินค้าหมด

 8. จากห้วงอากาศสู่พื้นแผ่นดินไทย : Thailand from Space

  จากห้วงอากาศสู่พื้นแผ่นดินไทย : Thailand from Space

  ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  หนังสือเล่มนี้ถือกำเนิดจากพระราชปรารภในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชประสงค์จะขยายความรู้ความเข้าใจและคุณประโยชน์ของรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมในสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การสำรวจทางภูมิศาสตร์ การสำรวจทางดาราศาสตร์ การสำรวจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โดย ได้รวบรวมรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมมาตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผืนแผ่นดินไทย และจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
  2,800 บาท

  สินค้าหมด

 9. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ผู้แต่ง : ว.วิลันดา (เรียบเรียง)
  ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 4 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2546 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร ตลอดจนพระกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติตลอดมา
  600 บาท

  สินค้าหมด

 10. สามฟ้าหญิง : Three Princess of the Royal Family

  สามฟ้าหญิง : Three Princess of the Royal Family

  ผู้แต่ง : พ.อ.จำลอง สาลีขันธ์ (บรรณาธิการ)
  พระราชประวัติและพระประวัติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ
  400 บาท

  สินค้าหมด

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
ต่อหน้า