ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือทั่วไป

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. ชุด สารบาญชี ส่วนที่ ๑ คือตำแหน่ง จ.ศ. ๑๒๔๕ เล่มที่ ๑ : ตำแหน่งราชการสำหรับเจ้าพนักงานกรมไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร และ ส่วนที่ ๒ คือราษฎรในจังหวัด ถนน แล ตรอก จ.ศ. ๑๒๔๕ เล่มที่ ๒ : สำหรับเจ้าพนักงานกรมไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

  ชุด สารบาญชี ส่วนที่ ๑ คือตำแหน่ง จ.ศ. ๑๒๔๕ เล่มที่ ๑ : ตำแหน่งราชการสำหรับเจ้าพนักงานกรมไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร และ ส่วนที่ ๒ คือราษฎรในจังหวัด ถนน แล ตรอก จ.ศ. ๑๒๔๕ เล่มที่ ๒ : สำหรับเจ้าพนักงานกรมไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

  ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ
  หนังสือชุดจัดพิมพ์ขึ้นจากบัญชีบ้านเลขที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เจ้าหน้าที่กรมไปรษณีย์และโทรเลขได้ดำเนินการติดป้ายเลขที่บ้านและทำบัญชีไว้ จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2426 แต่นำมาจัดพิมพ์ใหม่ในครั้งนี้เพียง 2 เล่มเท่านั้น คือ เล่ม 1 ว่าด้วยตำแหน่งข้าราชการ เล่ม 2 ว่าด้วยราษฎรในจังหวัด ถนน และตรอก เพื่อป้องกันหนังสือหายากชุดนี้สูญหาย
  1,500 บาท

 2. ยอดขาย
  ชุด โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล่ม ๑ และ เล่ม ๒

  ชุด โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล่ม ๑ และ เล่ม ๒

  ผู้แต่ง : ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศสกุล และคณะ
  หนังสือเกี่ยวกับโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมและปรับปรุงใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการบูรณะ ขุดแต่ง ขุดค้น โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรมศิลปากรได้ระดมผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ อันประกอบด้วย นักโบราณคดี นักอักษรศาสตร์ นักภาษาโบราณ ภัณฑารักษ์ นายช่างศิลปกรรม มาศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงขึ้นเป็นต้นฉบับเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้ปรับปรุงขึ้นจากต้นฉบับชุดเดิมที่เคยตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งหนังสือชุดนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 เล่ม คือ เล่มที่ 1 และ เล่มที่ 2

  ราคาปกติ: 4,200 บาท

  ราคาพิเศษ : 3,990 บาท

 3. ศิลปะเครื่องถ้วยในประเทศไทย Ceramic Art in Thailand

  ศิลปะเครื่องถ้วยในประเทศไทย Ceramic Art in Thailand

  ผู้แต่ง : ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และคณะ
  หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องถ้วยโบราณ เครื่องถ้วยที่ผลิตจากแหล่งเตาเผาในประเทศไทย และเครื่องถ้วยที่ผลิตจากแหล่งเตาเผาในต่างประเทศ โดยสรุปเนื้อหาอย่างรวบรัดของเครื่องถ้วยแต่ละประเภท ประกอบด้วยประวัติ ลักษณะ แหล่งที่พบ และการกําหนดอายุเครื่องถ้วยอย่างย่อ มุ่งที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องเครื่องถ้วยเหล่านี้ โดยใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษาด้วยตนเอง
  1,100 บาท

  สินค้าหมด

 4. เครื่องปั้นดินเผา

  เครื่องปั้นดินเผา

  ผู้แต่ง : ดร.สุรพล ดำริห์กุล และคณะ
  รวบรวมเรื่องราวและภาพถ่ายเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาไทยจากแหล่งเตาเผาสำคัญตามยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมบ้านเชียงและวัฒนธรรมบ้านเก่า เครื่องปั้นดินเผาสมัยประวัติศาสตร์ ศิลปะทวารวดี หริภุญชัย ศรีวิชัย เขมรหรือศิลปะลพบุรี และเครื่องสังคโลก ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาในราชสำนักและชนชั้นสูงสมัยอยุธยาตอนปลายและต้นรัตนโกสินทร์
  2,000 บาท

  สินค้าหมด

 5. เครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง

  เครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง

  ผู้แต่ง : ภุชงค์ จันทวิช และคณะ
  รวบรวมเครื่องถ้วยเบญจรงค์และเครื่องถ้วยลายน้ำทองที่หาดูได้ยากไว้หลากหลายประเภท ภาพประกอบเป็นภาพจากของจริงพิมพ์ภาพด้วยสีที่คงสีดั้งเดิม ลวดลายต่างๆ ชัดเจนสมบูรณ์ และอธิบายลักษณะงานศิลปะ ประวัติความเป็นมาอย่างละเอียด พร้อมบอกขนาดของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ทุกชิ้น หนังสือเล่มนี้ยังได้ร่วมสืบสานมรดกของไทยและควรแค่แก่การเก็บรักษาเพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป
  2,000 บาท

 6. พระบรมมหาราชวัง Grand Palace

  พระบรมมหาราชวัง Grand Palace

  ผู้แต่ง : สำนักพระราชวัง
  หนังสือเล่มนี้เป็นภาพสะท้อนส่วนหนึ่งของพระราชวังแห่งกรุงศรีอยุธยา ประกอบด้วย พระราชฐานแต่ละส่วน คือ พระราชฐานชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน แต่ละส่วนได้นำภาพประวัติและความสำคัญของพระที่นั่งและงานศิลปกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย อาทิ หมู่พระมหามณเฑียร หมู่พระมหาปราสาท หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท หมู่พระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังฝ่ายตะวันออก ท้ายวัง พระคลังใน ตำหนักเจ้าจอม พันธุ์ไม้ภายในพระบรมมหาราชวัง ฯลฯ
  1,400 บาท

  สินค้าหมด

 7. จิตรกรรมพระพุทธประวัติในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (The Mural Painting of the Life of the Lord Buddha In the Ubosot of the Temple of the Emerald Buddha)

  จิตรกรรมพระพุทธประวัติในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (The Mural Painting of the Life of the Lord Buddha In the Ubosot of the Temple of the Emerald Buddha)

  ผู้แต่ง : สำนักพระราชวัง
  ประมวลภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นหนังสือที่นำเสนอธรรมเนียมการเขียนภาพในพุทธสถานของไทย เนื้อหาในเล่มมี 2 ลักษณะ คือ จิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี บนผนังพระอุโสถทั้งสี่ด้าน ซึ่งประกอบด้วย เรื่องพระพุทธประวัติ พุทธชาดก กามภูมิ ภาพสุภาษิตสอนใจ และกระบวนพยุหยาตราของบ้านเมืองยุครัตนโกสินทร์ และ จิตรกรรมแผ่นกระจก ศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 เป็นภาพพระพุทธจริยาวัตรแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานไว้เหนือพระทวารบาลและพระบัญชร
  1,300 บาท

  สินค้าหมด

 8. ตุ๊กตาศิลาจีนวัดโพธิ์

  ตุ๊กตาศิลาจีนวัดโพธิ์

  ผู้แต่ง : พระศรีสุทธิวงศ์ (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙) และคณะ
  นำเสนอประติมากรรมที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศถวายไว้ในคราวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนครั้งใหญ่ และโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งประดับไว้ทั่วทั้งพระอารามตามคติจีน โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ได้ทรงพรรณนาถึงตำแหน่งที่ตั้งตุ๊กตาจีนไว้ในโคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน
  3,600 บาท

 9. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์

  ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์

  ผู้แต่ง : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
  เนื้อหาเกี่ยวกับการประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 - รัชการที่ 9 เนื้อหาภายในเล่มเน้นภาพถ่ายหายากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชกาลปัจจุบัน เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและรับทราบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งแต่ละลำดับลำดับของการพระราชพิธีล้วนมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ
  1,599 บาท

  สินค้าหมด

 10. สาแหรกสกุลบุนนาค

  สาแหรกสกุลบุนนาค

  ผู้แต่ง : ชมรมสายสกุลบุนนาค
  หนังสือชุดนี้มี 2 เล่ม เล่มแรกมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสายสกุลบุนนาค ตั้งแต่เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ในราชธานีสมัยกรุงศรีอยุธยา ส่วนเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 กล่าวถึง สายสาแหรกผู้สืบสกุล ตั้งแต่เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และเจ้าคุณพระราชพันธุ์ (นวล) ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยลำดับขึ้นอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ซึ่งผู้จัดได้รวบรวมเอกสารข้อมูลและภาพถ่าย ซึ่งมีข้อมูลหลากหลาย ทั้งมีเกร็ดประวัติเรื่องเล่า และตำนานต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์และนำไปใช้อ้างอิงทางประวัติศาสตร์ในด้านต่างๆ ได้
  1,400 บาท

  สินค้าหมด

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า