ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือทั่วไป

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 1. ตำนานสมณศักดิ์ พระวันรัต และ สมเด็จพระราชาคณะผู้ทรงสมณศักดิ์สมเด็จพระวันรัตในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

  ตำนานสมณศักดิ์ พระวันรัต และ สมเด็จพระราชาคณะผู้ทรงสมณศักดิ์สมเด็จพระวันรัตในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

  ผู้แต่ง : ธนิต อยู่โพธิ์
  หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ถวายในงานฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 28 มีนาคม 2516 รวบรวมค้นคว้าเรื่อง ประวัติสมเด็จพระวันรัตในสมัยรัตนโกสินทร์ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตำนานหรือประวัติพระวันรัต และอีกตอนเป็นประวัติของพระมหาเถระ ซึ่งสมเด็จพระวันรัตองค์ต้นรัตนโกสินทร์นั้นปรากฏหลักฐานเอกสารไม่มากนัก ต่างจากสมัยหลังที่มีหลักฐานเอกสารพอจะค้นหาได้ โดยเฉพาะประกาศพระราชดำริหรือพระราชปรารภถึงคุณสมบัติของแต่ละพระองค์ เมื่อทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะและสมเด็จพระราชาคณะ
  1,200 บาท

 2. ตุ๊กตาศิลาจีนวัดโพธิ์

  ตุ๊กตาศิลาจีนวัดโพธิ์

  ผู้แต่ง : พระศรีสุทธิวงศ์ (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙) และคณะ
  นำเสนอประติมากรรมที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศถวายไว้ในคราวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนครั้งใหญ่ และโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งประดับไว้ทั่วทั้งพระอารามตามคติจีน โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ได้ทรงพรรณนาถึงตำแหน่งที่ตั้งตุ๊กตาจีนไว้ในโคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน
  3,600 บาท

 3. ชุดบางกอก วัด วัง คลอง

  ชุดบางกอก วัด วัง คลอง

  ผู้แต่ง : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
  หนังสือชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้และเข้าใจในรากเหง้าทางสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาของกรุงเทพมหานครที่ทรงคุณค่าซึ่งได้สั่งสมมานานกว่า 200 ปี นับแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ - บางกอก บอกเล่า(เรื่อง) วัง รวบรวมชื่อพระราชวังและวังที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร พร้อมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา คุณค่าทางสถาปัตยกรรม พัฒนาการ มรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาววัง และความผูกพันระหว่างวังเจ้านายกับราษฎร ทั้งยังมีภาพประกอบที่เป็นทั้งภาพในอดีตและภาพปัจจุบันที่หาชมได้ยากอีกด้วย -บางกอก บอกเล่า(เรื่อง) วัด รวบรวมชื่อวัดที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราว และประวัติความเป็นมาของวัดได้อย่างน่าสนใจ มีภาพประกอบสวยงาม โดยแบ่งประเภทของวัดเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พระอารามหลวง ได้แก่ วัดประจำรัชกาล วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ วัดที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้าง วัดที่ขุนนางสร้าง และวัดราษฎร์ เป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างขึ้น -คลองเก่าเล่าประวัติเมือง รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับคลองสายสำคัญๆ ในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์มาถ่ายทอดให้คนกรุงเทพฯและคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงอดีตและรับรู้ถึงคุณค่าของคลองสายต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเห็นความสำคัญและช่วยกันรักษาให้สายน้ำเหล่านี้มีชีวิตชีวาอยู่คู่กับกรุงเทพฯ ตลอดไป
  1,950 บาท

  สินค้าหมด

 4. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ผู้แต่ง : ว.วิลันดา (เรียบเรียง)
  ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 4 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2546 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร ตลอดจนพระกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติตลอดมา
  600 บาท

  สินค้าหมด

 5. สามฟ้าหญิง : Three Princess of the Royal Family

  สามฟ้าหญิง : Three Princess of the Royal Family

  ผู้แต่ง : พ.อ.จำลอง สาลีขันธ์ (บรรณาธิการ)
  พระราชประวัติและพระประวัติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ
  400 บาท

  สินค้าหมด

 6. ประมวลแผนที่ : ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์-การเมืองกับลัทธิอาณานิคมในอาเซียน-อุษาคเนย์ (Collected Maps : History-Geography-Politics and Colonialism in Southeast Asia)

  ประมวลแผนที่ : ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์-การเมืองกับลัทธิอาณานิคมในอาเซียน-อุษาคเนย์ (Collected Maps : History-Geography-Politics and Colonialism in Southeast Asia)

  ผู้แต่ง : ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ)
  หนังสือเล่มนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากหนังสือชุด “เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา” จำนวน 6 เล่ม และในเล่มนี้ ถือได้ว่าเป็นส่วนที่ต่อเนื่องโดยตรงกับเล่มที่ 1 ในชุดนั้น คือ “ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจ และแผนที่ ระหว่างสยามประเทศไทย กับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา -ลาว-พม่า-มาเลเซีย หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ภาคด้วยกัน ภาคหนึ่ง แผนที่ฝรั่งสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ในภาค 1 คือ แผนที่ “สยามประเทศไทย” 3 สมัย ดังนี้ (ก) แผนที่ “สยามประเทศไทย” สมัยอยุธยา พ.ศ.2085-2307 นี่เป็นแผนที่ยุคเป็น “แม่แบบ” ของแผนที่ในปัจจุบัน มีทั้งความงดงาม และพลังอย่างมหาศาล ในการทำให้ฝรั่งค่อยๆ พิชิตโลก ยึดครองดินแดนไปเป็นเมืองขึ้นทั่วโลก รวมทั้งอุษาคเนย์ของเรา (ข) แผนที่ “สยามประเทศไทย” สมัยกรุงธนบุรี พ.ศ.2316-2322 ในส่วนต่อเนื่องกับ (ก) นี้ ได้แทรกแผนที่แบบตะวันออก “จีน-ไทย” เข้ามาด้วย คือ เรื่องของจดหมายเหตุแผนที่ “สยาม” หรือ Form Siam to Burma Map อันเป็น “แผนที่เส้นทางเดินทัพ จากกรุงธนบุรี ถึงกรุงอังวะ” ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตากสินมหาราช ที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญที่กรุงไทเป ไต้หวัน และ (ค) แผนที่ “สยามประเทศไทย” สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2328-2452 สำหรับในภาค 2 ประกอบด้วยบทความ ที่เป็นข้อคิดข้อเขียนตามลำดับ ดังนี้ คือ ธงชัย วินิจจะกูล “ภูมิกายาและประวัติศาสตร์” และ “เสียดินแดน” เป็นประวัติศาสตร์หลอกไพร่ไปตายแทน (เพราะ “ไทย” ไม่เคยเสียดินแดน) ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ “วาทกรรมเสียดินแดน” ในส่วนนี้ ได้สรุปไว้ว่า “ความรู้เรื่องไทยเสียดินแดน มาจากความเข้าใจประวัติศาสตร์ผิดๆ หลายประการ ที่สำคัญคือ เข้าใจผิดว่าดินแดนของรัฐสมัยเก่า กำหนดชัดเจนแน่นอนได้ว่า ตรงไหนของใคร และเมืองขึ้นของสยามในสมัยโบราณ เท่ากับเป็นดินแดนของประเทศสยามสมัยใหม่ด้วย ประวัติศาสตร์การ “เสียดินแดน” กลายเป็นฐานของลัทธิชาตินิยมของไทย รวมทั้งที่กำลังบ้าคลั่งอยู่ในขณะนี้ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ “จินตกรรมประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย กับ แผนที่ “เสียดินแดน” จากทศวรรษ 2470 ถึง พ.ศ.2554 ในบทความนี้ ว่าไปมีที่มาจาก “การค้นพบ” แผนที่ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน และในมหาวิทยาลัย ในช่วงประมาณยุค 1960s ผนวกกับความบันดาลใจจาก 2 นักวิชาการรุ่นเยาว์วัยกว่าข้างต้น นั่นเอง ฯลฯ
  1,700 บาท

  สินค้าหมด

 7. ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๑-๑๒

  ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๑-๑๒

  ผู้แต่ง : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
  หนังสือชุดประชุมพงศาวดารนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย” ได้ทรงริเริ่มรวบรวมชำระและจัดพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ.2457 และกรมศิลปากรได้สืบสานต่อมา จนจัดพิมพ์ถึงภาคที่ 82 เมื่อ พ.ศ.2537 ลางภาคอาจรวมเรื่องราวต่างๆ ไว้หลายเรื่อง ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ให้ชื่อว่า “ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก” ซึ่งได้พิจารณาจัดหมวดหมู่ใหม่ตามเนื้อหา เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าสะดวกขึ้น ดังนี้ การเมืองการปกครอง ตำนานเรื่องเล่า หัวเมืองฝ่ายใต้และฝ่ายเหนือ สัมพันธภาพระหว่างประเทศ อาทิ พม่า เขมร ญวน จีน ญี่ปุ่น ชวา ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกา "ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก" เล่มนี้จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539
  15,000 บาท

  สินค้าหมด

 8. มหาเถรประวัติ สมุดภาพ ประวัติ และคำสอน ของ สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม สุนทรมาศ)

  มหาเถรประวัติ สมุดภาพ ประวัติ และคำสอน ของ สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม สุนทรมาศ)

  ผู้แต่ง : บรรณานุสสรณีย์ วัดโสมนัสวิหาร
  บรรณานุสรรณีย์ ซึ่งคณะสงฆ์และพุทธบริษัทวัดโสมนัสวิหาร จัดพิมพ์ขึ้นเป็นปฏิการะ เพื่อระลึกถึงและเผยแผ่เชิดชูเกียรติคุณ เนื่องในอภิลักขิตสมัย 108 ปี นับแต่ชาตกาล 20 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม สุนทรมาศ ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร ผู้มีความจำเป็นเลิศ เคร่งครัดในพระธรรมวินัย
  250 บาท

  สินค้าหมด

 9. โบราณคดีเขื่อนแควน้อย

  โบราณคดีเขื่อนแควน้อย

  ผู้แต่ง : สุนิสา มั่นคง (บรรณาธิการ)
  การศึกษาผลกระทบในบริเวณพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ พ.ศ.2547 เป็นต้นมา โดยทำการสำรวจและศึกษาผลกระทบทางมรดกทางวัฒธรรมด้านโบราณคดีและมานุษยวิทยาในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ พื้นที่ชลประทานและพื้นที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยเริ่มดำเนินงานสำรวจทางโบราณคดี เมื่อปี พ.ศ. 2547 และทำการขุดค้นแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเมื่อปี พ.ศ.2548-2549 พร้อมทำการศึกษาและสำรวจทางมานุษยวิทยาควบคู่กันไป ในเรื่องของชุมชน ประเพณี ความเชื่อ และภูมิปัญญาต่างๆ
  400 บาท

  สินค้าหมด

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า