ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

ธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
ต่อหน้า
 1. นามานุกรมนวัตกรรมท้องถิ่นไทย ประจำปี 2547

  นามานุกรมนวัตกรรมท้องถิ่นไทย ประจำปี 2547

  ผู้แต่ง : จรัส สุวรรณมาลา และคณะ
  นำเสนอแนวคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่การประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยวิธีที่ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย แต่เพิ่มขีดความสามารถในการจัดหารายได้ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรชุมชน และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี
  280 บาท

 2. สาส์นจากวารี

  สาส์นจากวารี

  ผู้แต่ง : มาซารุ เอะโมโตะ
  หนังสือที่นำเสนอุมมมองความคิดใหม่เกี่ยวกับน้ำที่มิใช่แค่ทรัพยากรของโลก หรือสารประกอบชนิดหนึ่ง หากแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงถึงชีวิตและจิตใจ จากผลงานวิจัยของ ดร.มาซารุ เอะโมโตะ (Dr.Masaru Emoto) ที่โด่งดังไปทั่วโลก และทำให้คนสนใจเรื่องคุณภาพของน้ำมากขึ้น
  360 บาท

  สินค้าหมด

 3. คลิตี้ สายน้ำ ชุมชน และพิษตะกั่ว

  คลิตี้ สายน้ำ ชุมชน และพิษตะกั่ว

  ผู้แต่ง : เกื้อเมธา กฤษ์พรพิพัฒน์
  หนังสือที่รายงานถึงความโหดร้ายของสารพิษ จิตใจคน กับชนกลุ่มน้อยชายขอบ ณ หมู่บ้านคลิตี้ล่างเมื่อชาวบ้านคลิตี้ต้องได้รับความเดือดร้อน เฟส 2 เมื่อ ‘โรงแต่งแร่’ คืนชีพ เป็นโชคร้ายของชาวกะเหรี่ยงโปว์รุ่นนี้ในหมู่บ้านคลิตี้ล่าง ที่แม้อาศัยอยู่ในป่าลึกก็ยังต้องเผชิญกับสารพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมหนักหน่วง สารตะกั่วในลำห้วย
  120 บาท

 4. สาหร่าย... เพื่อนร่วมโลกที่ควรรู้จัก

  สาหร่าย... เพื่อนร่วมโลกที่ควรรู้จัก

  ผู้แต่ง : อาภารัตน์ มหาขันธ์
  นำเสนอความสำคัญของสาหร่ายที่มีต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งบทบาทของสาหร่ายในชีวิตประจำวันของเราแล้ว ที่สำคัญยังให้ความรู้เกี่ยวกับสาหร่ายกับปัญหาความเสื่อมสภาพทางชีวภาพของพื้นผิววัตถุ อาคารบ้านเรือน และสิ่งก่อสร้างๆ ตลอดจนแนวทางแก้ไข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยของโครงการวิจัย
  100 บาท

 5. เทคโนโลยีสาหร่ายกับอนาคตการเกษตรของประเทศไทย

  เทคโนโลยีสาหร่ายกับอนาคตการเกษตรของประเทศไทย

  ผู้แต่ง : อาภารัตน์ มหาขันธ์
  หนังสือที่เผยแพร่ความรู้และผลงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในด้านเทคโนโลยีสาหร่ายกับการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้เป็นไปอย่างกว้างขวางโดยได้รับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายที่พัฒนาขึ้นโดย วว. และมีความตั้งใจในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
  100 บาท

 6. สับปะรด

  สับปะรด

  ผู้แต่ง : จิราพรรณ คล้ายกิจจา
  สับปะรด เป็นพืชเศรษฐกิจและสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของไทย มีปริมาณการผลิตและส่งออกสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก แม้ในปัจจุบันการผลิตสับปะรดในเชิงอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ได้มีการขยายตัวและพัฒนามากขึ้น แต่ในด้านการผลิตของเกษตรกรยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพของผลผลิตอยู่มาก ดังนั้นเพื่อให้การผลิตสับปะรดของเกษตรกรและอุตสาหกรรมสับปะรดได้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
  55 บาท

 7. ศัพท์ในวงการปุ๋ย

  ศัพท์ในวงการปุ๋ย

  ผู้แต่ง : ยงยุทธ โอสถสภา
  ประมวลศัพท์ที่ควรทราบเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ทุกประเภท เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมี ปูน สารปรับสภาพดินและการปรับปรุงบำรุงดิน รวม 715 คำ พร้อมทั้งศัพท์บัญญัติภาษาไทย และคำอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ
  130 บาท

 8. พืชกินได้ในป่าสะแกราช เล่ม 1

  พืชกินได้ในป่าสะแกราช เล่ม 1

  ผู้แต่ง : ทักษิณ อาชวาคม และคณะ
  พืชกินได้ในป่าสะแกราช มีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิด ที่มีคนมาเก็บไปเพื่อบริโภคและเพื่อเป็นการค้า ซึ่งในจำนวนนี้หลายชนิดมีศักยภาพในการที่จะนำมาขยายพันธุ์และเพาะปลูกเพื่อบริโภคและเป็นการค้าต่อไป จากแนวความคิดที่ใช้ป่าเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งแม่พันธุ์จากป่ามาขยายพันธุ์และเพาะปลูกเพื่อบริโภคและเป็นการค้าเพื่อที่คนและป่าจะได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป
  250 บาท

 9. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

  ผู้แต่ง : นิตย์ศรี แสงเดือน และเพื่อน
  นำเสนอความรู้พื้นฐานทั่วไปของเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะนำไปใช้กับสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่ม รวมทั้งกล่าวถึงหลักการสำคัญของการวิจัย การทดสอบ และทดลอง เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการยอมรับของสาธารณชนก่อนที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
  140 บาท

  สินค้าหมด

 10. การปลูกผักเพื่อการค้า

  การปลูกผักเพื่อการค้า

  ผู้แต่ง : ชาญณรงค์ รัตนพฤกษ์
  เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการปลูกผักเพื่อการค้าอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับผัก การวางแผนปลูกผัก ฤดูกาลที่เหมาะสม การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ การเพาะเมล็ดและดูแลรักษาต้นกล้า การปรับปรุงดิน วิธีการปลูก การใส่ปุ๋ย ป้องกันกำจัดโรคและกำจัดแมลงศัตรู ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผัก
  130 บาท

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
ต่อหน้า