ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

กฎหมาย

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ ฉบับไทย-อังกฤษ THE CIVIL PROCEDURE CODE

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ ฉบับไทย-อังกฤษ THE CIVIL PROCEDURE CODE

  ผู้แต่ง : อำนาจ เนตยสุภา และคณะ
  นำเสนอคำอธิบายหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  400 บาท

  สินค้าหมด

 2. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันภัย

  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันภัย

  ผู้แต่ง : ไชยยศ เหมะรัชตะ
  รวมคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันภัยที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัย บทเบ็ดเสร็จทั่วไป สัญญาประกันภัย การประกันวินาศภัย สิทธิของผู้รับประกันวินาศภัย หน้าที่เเละความรับผิดชอบของผู้รับประกันวินาศภัยเเละผู้เอาประกันวินาศภัย วิธีการเฉพาะการประกันภัยในการรับขน การประกันภัยค้ำจุน และการประกันชีวิต เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
  400 บาท

  สินค้าหมด

 3. แนวทางการเขียนคำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง สัญญาประนีประนอมยอมความ พร้อมตัวอย่าง

  แนวทางการเขียนคำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง สัญญาประนีประนอมยอมความ พร้อมตัวอย่าง

  ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  นำเสนอหลักเกณฑ์ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในการเขียนคำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง สัญญาประนีประนอมยอมความ และการบังคับชำระหนี้ พร้อมตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง สัญญาประนีประนอมยอมความที่สำคัญและน่าสนใจ ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
  400 บาท

  สินค้าหมด

 4. กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : GATT และ WTO : บททั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 4)

  กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : GATT และ WTO : บททั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 4)

  ผู้แต่ง : ทัชชมัย (กฤษะสุต) ทองอุไร
  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมเล่มระหว่างกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและ GATT และองค์การการค้าโลก แบ่งเนื้อออกเป็น 11 บท คือ ความเป็นมาของ GATT และ WTO, โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ หน้าที่ การเข้าเป็นสมาชิก และการลงมติของ WTO, หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง หรือ MFN, หลักปฏิบัติอย่างชาติ หลักต่างตอบแทน และหลักความโปร่งใส, อุปสรรคทางการค้าและการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า, ความตกลงสินค้าเกษตร, การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด, การอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุน, มาตรการปกป้อง, การระงับข้อพิพาทของ GATT และ WTO และบทที่ 11 GATT และ WTO กับประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา
  460 บาท

  สินค้าหมด

 5. อาญาหัวเห็ด ๑

  อาญาหัวเห็ด ๑

  ผู้แต่ง : กลุ่มนักกฎหมายหัวเห็ด
  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสรุปหลักกฎหมายที่สำคัญตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1-208 โดยคัดเลือกคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งของฉบับสำนักงานส่งเสริมตุลาการและเนติบัณฑิตยสภาจากอดีตจนถึงปี 2554 รวมทั้งได้จัดทำแผนภูมิหลักกฎหมายมาตราที่สำคัญ เพื่อให้ง่ายในการศึกษาและเปรียบเทียบ และในส่วนของภาคผนวกยังได้รวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่เคยออกเป็นข้อสอบทั้ง 3 สนาม (ผู้ช่วยผู้พิพากษา, อัยการผู้ช่วย, เนติบัณฑิตไทย) เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์สำหรับผู้เตรียมตัวสอบ
  450 บาท

  สินค้าหมด

 6. ศาลไทยในอดีต (พิมพ์ครั้งที่ 3)

  ศาลไทยในอดีต (พิมพ์ครั้งที่ 3)

  ผู้แต่ง : ประยุทธ์ สิทธิพันธ์
  หลากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาในระบอบยุติธรรมสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ตั้งแต่คดีมโนสาเร่ ไปจนถึงคดีครึกโครมเป็นการเมืองระหว่างประเทศ (1 ใน 100 เล่มหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน) รวมเรื่องราวในอดีตที่เป็นคดีครึกโครมน่าศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีและจารีตประเพณี พร้อมพระบรมราชวินิจฉัยและพระบรมราชโองการทั้งที่เกี่ยวกับคดีโดยตรงและที่มีความเกี่ยวพันหลายเรื่องราวในอดีตที่แปลกในสมัยปัจจุบัน อาทิ แซงเรือพระที่นั่ง เสรีภาพสาวชาววัง รางวัลนำจับพระ บ่อนพนันวังหน้า ประกาศแช่งน้ำ
  420 บาท

  สินค้าหมด

 7. อายุความ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

  อายุความ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

  ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  420 บาท

  สินค้าหมด

 8. เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย)

  เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย)

  ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์
  เป็นภาคอัตนัย ที่สามารถใช้งานได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งตั๋วรุ่นและตั๋วปี โดยเนื้อหาครอบคลุม หลักการเขียนคำฟ้องแพ่งและคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง คำฟ้องอาญาและคำขอท้ายฟ้องอาญา คำให้การและฟ้องแย่ง การเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม คำร้องทุกข์ คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าวประเภทต่างๆ ทั้งแพ่งและอาญา
  490 บาท

  สินค้าหมด

 9. รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน

  รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน

  ผู้แต่ง : ธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์
  บรรจุสาระและความรู้ด้านกฎหมายที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย ให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น และจำเป็นแก่ผู้อ่านทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศทุกวัย
  465 บาท

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า