ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

ภาษาศาสตร์

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 1. ภาษาผู้ไท เพื่อสุขภาพ ผู้ไท-ไทย-อังกฤษ

  ภาษาผู้ไท เพื่อสุขภาพ ผู้ไท-ไทย-อังกฤษ

  ผู้แต่ง : ธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ และคณะ
  ภาษาผู้ไทมักถูกอธิบายว่าเป็นภาษาที่คล้ายคลึงกับภาษาลาวและไทย อาจมีคำศัพท์แตกต่างกันเล้กน้อย แต่ความเป็นจริงแล้ว ภาษาผู้ไท มีความแตกต่างจากลาวและไทยทั้งคำศัพท์ เสียงวรรณยุกต์ การออกเสียง และการเรียงประโยค ซึ่งคนที่ไม่เคยใกล้ชิดกับคนผู้ไทมักฟังไม่เข้าใจ หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางในสื่อสารและช่วยกระตุ้นให้เห็นคุณค่าร่วมกันอนุรักษ์ภาษาผู้ไทไว้ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวัน
  275 บาท

 2. สรรพสิทธิ์คำฉันท์

  สรรพสิทธิ์คำฉันท์

  ผู้แต่ง : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
  สรรพสิทธิ์คำฉันท์ เป็นพระนิพนธ์ฉันท์ปนกาพย์ ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส แต่งถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนำเค้าเรื่องมาจากปัญญาสชาดก เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระสรรพสิทธิ์ที่มีความรู้ถอดหัวใจได้ ไปหลงรักนางสุวรรณโสภาที่กำลังเลือกคู่อยู่ นางไม่ยอมพูดกับใครเลย พระสรรพสิทธิ์ใช้วิชาถอดหัวใจไว้ที่ต่างๆ แล้วเล่านิทานเป็นปริศนา นางก็พูดตอบปัญหา จนสุดท้ายก็ได้อภิเษกกัน นอกจากนี้เนื้อหายังให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ด้วย
  390 บาท

 3. ประสบการณ์การฟื้นฟูภาษาในประเทศไทย กรณีภาษาชอง จังหวัดจันทบุรี

  ประสบการณ์การฟื้นฟูภาษาในประเทศไทย กรณีภาษาชอง จังหวัดจันทบุรี

  ผู้แต่ง : สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ
  ภาษาชอง เป็นภาษาที่นักภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะนักสัทศาสตร์ ให้ความสนใจที่จะศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ แม้ว่าภาษาชองจะไม่มีวรรณยุกต์ดังเช่นภาษาไทย แต่ภาษาชองก็มีลักษณะน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น แตกต่างจากภาษาอื่นๆ โดยมีถึง 4 ลักษณะน้ำเสียง ได้แก่ น้ำเสียงปกติ น้ำเสียงปกติตามด้วยการกักของเส้นเสียง และน้ำเสียงก้องมีลม ตามด้วยการกักของเส้นเสียง ดังนั้นนักภาษาศาสตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงได้มีการศึกษาภาษาชองมาโดยตลอด เป็นเวลากว่า 30 ปี โดยมีทั้งการศึกษาระบบภาษาชองในพื้นที่ต่างๆ ในภาพรวมหลายเรื่อง และมีการศึกษาเฉพาะด้านสัทศาสตร์ เกี่ยวกับลักษณะน้ำเสียงภาษาชอง
  220 บาท

 4. คู่มือระบบเขียนภาษาเขมรถิ่นไทยอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

  คู่มือระบบเขียนภาษาเขมรถิ่นไทยอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

  ผู้แต่ง : ราชบัณฑิตยสถาน
  ภาษาเขมรที่ใช้พูดในประเทศไทยไม่มีอักษรและระบบเขียนใช้มาก่อน ทำให้อยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญ การสูญเสียภาษามีผลกระทบต่อการสูญเสียภูมิปัญญาและระบบความรู้ต่างๆ ของกลุ่มชน ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาการดำรงชีวิต วรรณกรรม มุขปาฐะ ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ดนตรี ศิลปะประดิษฐ์ต่างๆ คณะกรรมการจัดทำระบบการเขียนภาษาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยอักษรไทย จึงได้จัดทำระบบการเขียนภาษาเขมรถิ่นไทยด้วยอักษรไทยขึ้น
  120 บาท

  สินค้าหมด

 5. สุโพธาลังการมัญชรี หลักการตกแต่งเสียงและความหมาย

  สุโพธาลังการมัญชรี หลักการตกแต่งเสียงและความหมาย

  ผู้แต่ง : พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) พระมหานิมิตรธมฺมสาโร ป.ธ.๙ ตรวจชำระ
  ภาษาบาลีเป็นภาษาที่พระพุทธองค์ใช้ตรัสแสดงธรรม ภาษานี้จึงสำคัญมากเพื่อทำความเข้าใจในพระพุทธดำรัสในพระไตรปิฎกที่มีความละเอียดลึกซึ้งโดยรูปศัพท์และความหมาย ภาษาบาลีมีคัมภีร์หลักที่ควรศึกษาคือวิชาไวยกรณ์ และอลังการศาสตร์เพื่อให้เข้าใจวิธีการตกแต่งเสียและความหมาย และอลังการศาสตร์ที่นิยมมากที่สุดคือ สุโพธาลังการ สำรับหนังสือ สุโพธาลังการมัญชรี เล่มนี้เป็นหนังสือที่แปลและอธิบายคัมภีร์สุโพธาลังการมาเป็นภาษาไทย เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับภาษาบาลีให้กับคนไทยได้อ่าน
  1,560 บาท

  สินค้าหมด

 6. เคล็ดวิชาการแปล : แปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ

  เคล็ดวิชาการแปล : แปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ

  ผู้แต่ง : อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
  การแปล : คือการทำหน้าที่สรรค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เชื่อมระหว่างคนสองวัฒนธรรม ความรู้ความเข้าใจเป็นปัจจัยนำสู่ความรู้สึก เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของสังคมมนุษย์ เคล็ดวิชาการแปล : แปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  500 บาท

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า