ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

วารสาร-นิตยสาร

รวมวารสารและนิตยสารจากแหล่งต่างๆ
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. บุคลิกไทยในศิลปกรรม : วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (เมษายน - กันยายน ๒๕๕๑)

  บุคลิกไทยในศิลปกรรม : วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (เมษายน - กันยายน ๒๕๕๑)

  ผู้แต่ง : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สะท้อนภาพของอัตลักษณ์หรือบุคลิกไทยจากหลายแง่มุมในหลายช่วงเวลาจากงานศิลปกรรมด้านสถาปัตยกรรม การแสดงพื้นบ้าน เช่น ลิเก ลำพวน อีกทั้งภาพยนตร์และเพลงสมัยนิยมตามวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ที่ส่งผลต่อสังคมไทย
  150 บาท

 2. ทรรศนะ วารสารรายเดือน เมื่อ พ.ศ. 2493 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ทรรศนะ วารสารรายเดือน เมื่อ พ.ศ. 2493 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : ต้นฉบับ
  หนังสือ “ทรรศนะ” เป็นหนังสือหายากชุดหนึ่งของประเทศ เป็นวารสารรายเดือน มีข้อเขียน บทความของบุคคลสำคัญๆ ของประเทศไทยลงตีพิมพ์ไว้เป็นจำนวนมาก บางบทความไม่เคยตีพิมพ์ซ้ำ และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ งานเขียนและบทบาทผู้ช่วยบรรณาธิการของ จิตร ภูมิศักดิ์ นักเขียนต้องห้ามตลอดกาล
  240 บาท

 3. การเมืองเรื่องวีรบุรุษ มิติใหม่บนเส้นขนานทางวัฒนธรรม : วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๑ - มีนาคม ๒๕๕๒)

  การเมืองเรื่องวีรบุรุษ มิติใหม่บนเส้นขนานทางวัฒนธรรม : วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๑ - มีนาคม ๒๕๕๒)

  ผู้แต่ง : เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์
  นำเสนอและมุมมองใหม่ ท่ามความหลากหลาย การผสมกลมกลืน และความแตกต่างของผู้คน เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษาหรือการปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปรไปด้วยการมองในมิติใหม่ๆ และแบบคู่ขนานของสังคม
  150 บาท

 4. พื้นถิ่นไท-ลาว (วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 7 กันยายน 2553 - สิงหาคม 2554)

  พื้นถิ่นไท-ลาว (วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 7 กันยายน 2553 - สิงหาคม 2554)

  ผู้แต่ง : ศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  หน้าจั่วฉบับนี้ได้ระดมนักวิชาการทั้งรุ่นใหญ่รุ่นใหม่ทั้งไทยทั้งเทศ ทั้งที่เป็นสถาปนิกหรือนักประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านเขมรศึกษา อาทิ “การเปลี่ยนถ่ายสัมภาระทางวัฒนธรรมของชาวพวน: จากเชียงขวางสู่ลุ่มน้ำภาคกลางของไทย” “การกลายรูปในเรือนลาวโซ่ง” “ภูมิหลังการตั้งถิ่นฐานกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และการเคลื่อนย้ายสู่ประเทศไทย” ฯลฯ
  150 บาท

 5. ทบทวนประวัติศาสตร์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์ (วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 8 กันยายน 2554 - สิงหาคม 2555)

  ทบทวนประวัติศาสตร์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์ (วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 8 กันยายน 2554 - สิงหาคม 2555)

  ผู้แต่ง : ศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  บทความในเล่มนี้ประกอบด้วย การ “ทบทวน” เนื้อหาใน 3 กลุ่มหลัก เริ่มด้วยด้านประวัติศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ว่าด้วยการอนุรักษ์ ส่วนกลุ่มสุดท้าย คือเรื่องสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น อันถือเป็น “จุดแข็ง” ของสำนักสถาปัตย์หน้าพระลาน อาทิ “บ้านและเรือนพื้นถิ่นไทพวนบางปลาม้า สุพรรณบุรี: ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว” ฯลฯ
  150 บาท

 6. พม่า ล้านช้าง ล้านนา (วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 9 กันยายน 2555 - สิงหาคม 2556)

  พม่า ล้านช้าง ล้านนา (วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 9 กันยายน 2555 - สิงหาคม 2556)

  ผู้แต่ง : ศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  บทความในเล่มนี้ประกอบด้วยบทความน่าสนใจของนักวิชาการรุ่นใหม่ๆ เช่นบทความ “ปานปุรูปซงเจาง์ เมืองสะเล พม่า” ว่าด้วยสังฆิกวิหารไม้ในเมืองสะเล สมัยปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 “แสงเงาของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ฉายทับศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา: การช่วงชิงความหมายของพื้นที่ระหว่างล้านนากับสยาม (ทศวรรษ 2440 – พ.ศ. 2475)” และ “โบสถ์-วิหารแบบล้านช้างในประเทศไทย” นอกจากนั้นยังมีบทความในแนวอนุรักษ์ชุมชนเมืองและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น อาทิ “ประเด็นวิกฤตเรื่องการอนุรักษ์ชุมชนประวัติศาสตร์ในเมืองสำหรับประเทศไทย" ฯลฯ
  150 บาท

 7. ผู้นำ อำนาจ : ความฝันอันสูงสุดและการอยู่ร่วมกัน วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2552)

  ผู้นำ อำนาจ : ความฝันอันสูงสุดและการอยู่ร่วมกัน วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2552)

  ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ วารสารไทยคดีศึกษา
  วารสารทางวิชาการราย 6 เดือน ที่มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการค้นคว้าเกี่ยวกับไทยศึกษา ในฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้นำและอำนาจอันเป็นแกนกลางสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองของไทย อาทิ อุปนิสัยแห่งผู้นำ : ภาพสะท้อนจากติโต/ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร อภิปรายความด้านภาษาและวัฒนธรรมในบทพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง “ติโต”/ เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์ ฯลฯ
  150 บาท

 8. จุดยืน : stance วารสารสตรีนิยมไทย จุดยืน

  จุดยืน : stance วารสารสตรีนิยมไทย จุดยืน

  ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ
  วารสารวิชาการรายปีสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ของศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการถกเถียงทางวิชาการทางด้านสตรีศึกษา เพื่อเสริมขบวนการเคลื่อนไหวสตรีนิยมต่อไป สำหรับเล่มปฐมฤกษ์นี้นำเสนอบทความ อาทิ แนวคิดสตรีนิยมมาร์กซิสต์ในประเทศไทย, พรมแดนทางความคิดกับการเข้าถึงความรู้ของสตรีนิยมไทย, เรื่องเล่าจากเฟมินิสต์ 14 ตุลา “กลุ่มผู้หญิงธรรมศาสตร์”, การอพยพแรงงานและบทบาทของผู้หญิงในหมู่บ้านอีสาน, ผู้หญิงกับสังคมในวรรณกรรมยุคฟองสบู่ ฯลฯ
  300 บาท

 9. วารสาร อ.ม.ธ. ฉบับพิเศษ ๑๔ ตุลาคม “วันมหาปิติ”

  วารสาร อ.ม.ธ. ฉบับพิเศษ ๑๔ ตุลาคม “วันมหาปิติ”

  ผู้แต่ง : องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หนังสือบันทึกข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ 5-15 ตุลาคม 2516 ที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูลขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ที่มีบทบาทสำคัญ ในการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตย เมื่อเดือนตุลาคม 2516 อีกทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนามหลวง ถนนราชดำเนิน นำเสนอรายงานการเคลื่อนไหวของนักเรียน นักศึกษา จากทุกจังหวัดทั่วประเทศในช่วง 2-3 วัน ก่อนและหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคมว่า มีการเคลื่อนไหว สอดคล้องหนุนช่วยการเคลื่อนไหว ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างไร (1 ใน 100 เล่มหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน)
  185 บาท

  สินค้าหมด

 10. วารสาร รวมบทความประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 9

  วารสาร รวมบทความประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 9

  ผู้แต่ง : รสสุคนธ์ ขันธ์นะภา (บรรณาธิการ)
  รวมบทความ อาทิ เอกสารโครงการเส้นทางลัดผ่านคลองคอดกระ, การศึกษาของประเทศสยามระหว่างกึ่งศตวรรษที่แล้วมากับการศึกษากสิกรรม, เรื่องเข้า โดย พระยาโภชากร “นักวิชาการเกษตรสมัยใหม่ของไทย”, อักษรไทอาหม, การกำหนดอายุตัวอักษรไทยขาวและไทยดำ, การค้นคว้าเกี่ยวกับอาณาจักร “สยาม-ไต” โบราณ, การรับแขกเมืองฝรั่งเศสในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์, สถาบันทักษิณคดีศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้
  45 บาท

  สินค้าหมด

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า