จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2557

มุมหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนืองในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2557 นี้

ร้านหนังสือริมขอบฟ้าขอร่วมสืบทอดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยรวบรวมหนังสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปิยมหาราชในชื่อ "ทวยราษฎร์รักบาทแม้ ยิ่งด้วยบิตุรงค์" ระหว่างวันที่ 15-31 ตุลาคมนี้ ณ ร้านริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย