จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้่หรืออาเซียน (The Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๐ ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งในกฎบัตรอาเซียนที่ประเทศสมาชิกลงนามร่วมกันเมื่อปี ๒๕๕๐ ประกาศจัดตั้งประชาคมภายในปี ๒๕๕๘ นี้


ร้านหนังสือริมขอบฟ้า ได้เลือกสรรหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียนหลายระดับจากหลากหลายสำนักพิมพ์ ทั้งสำหรับเยาวชน สถานศึกษา และผู้สนใจ ใน www.rimkhobfabooks.com/recommend-book/asean-book เพื่อให้ค้นหาง่ายมากขึ้น โดยสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ หรือสอบถามจากหน้าร้านหนังสือริมขอบฟ้ามุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย