ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

พระปรีชาของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการประดิษฐ์อักษร

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

250 บาท
รหัสสินค้า: 9789740330097

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

รายละเอียดแบบย่อ

นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานว่ามีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นหลายครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1826 นับเป็นอักษรไทยชนิดแรกของคนไทย เมื่อสมัยอยุธยาก็ได้รับอักษรไทยสมัยสุโขทัยไปใช้ ทั้งรูปอักษรและระบบการเขียน และพัฒนารูปแบบให้ประณีตขึ้นโดยมีการหักเหลี่ยมย่อมุมตัวอักษรให้งดงาม เรียกว่า “อักษรไทยย่อ” ทำให้สมัยนี้มีอักษรใช้ 2 แบบคือ “อักษรแบบธรรมดา” และ “อักษรแบบไทยย่อ” การคิดประดิษฐ์อักษรไทยมิได้เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยเท่านั้น ในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ได้มีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นอีกสามครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งต่อมาได้เสวยราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประดิษฐ์ “อักษรอริยกะ” ขึ้น ใช้บันทึกภาษาบาลีแทนอักษรขอม อีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์ “รูปสระ” และบัญญัติการใช้อักขรวิธีแบบใหม่ขึ้นเพื่อใช้แทนอักษรที่ใช้กันอยู่ซึ่งมักเกิดปัญหาในการเขียนและการอ่าน อย่างไรก็ตามอักษรอริยกะ และการใช้สระและอักขรวิธีแบบใหม่ปรากฏใช้เฉพาะกิจและเฉพาะกลุ่มเท่านั้น หลังจากสิ้นรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 6 แล้ว อักษรดังกล่าวก็ไม่ได้รับความนิยม พระราชดำริเพื่อให้มีการใช้อักษรแบบใหม่ของทั้งสองพระองค์จึงล้มเลิกไปในที่สุด ส่วนครั้งที่สามเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์แบบอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ขึ้น เรียกว่า “อักขระคอมพิวเตอร์” (font) การประดิษฐ์อักษรครั้งนี้มิใช่เป็นการประดิษฐ์อักษรรูปแบบใหม่เพื่อใช้แทนอักษรชุดเดิมดังอักษรทั้งสองชนิดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่เป็นการนำอักษรที่ใช้อยู่แล้วมาประดิษฐ์แบบอักษรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อันเป็นนวัตกรรมแห่งยุคสมัยปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการพิมพ์ที่รวดเร็วและทันสมัย ดังกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่า ผู้ที่คิดประดิษฐ์อักษรทั้งสี่ครั้งนี้ล้วนเป็นพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น แม้บางครั้งการประดิษฐ์อักษรจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม แต่แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยมิได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศ และเพื่อความผาสุกของประชาราษฎร์เท่านั้น แต่พระองค์ยังมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการพัฒนาวัฒนธรรมด้านการเขียนอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญควบคู่ไปกับความมั่นคงของประเทศ และเพื่อให้ประเทศเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศด้วย
หรือ

รายละเอียด

นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานว่ามีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นหลายครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1826 นับเป็นอักษรไทยชนิดแรกของคนไทย เมื่อสมัยอยุธยาก็ได้รับอักษรไทยสมัยสุโขทัยไปใช้ ทั้งรูปอักษรและระบบการเขียน และพัฒนารูปแบบให้ประณีตขึ้นโดยมีการหักเหลี่ยมย่อมุมตัวอักษรให้งดงาม เรียกว่า “อักษรไทยย่อ” ทำให้สมัยนี้มีอักษรใช้ 2 แบบคือ “อักษรแบบธรรมดา” และ “อักษรแบบไทยย่อ” การคิดประดิษฐ์อักษรไทยมิได้เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยเท่านั้น ในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ได้มีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นอีกสามครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งต่อมาได้เสวยราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประดิษฐ์ “อักษรอริยกะ” ขึ้น ใช้บันทึกภาษาบาลีแทนอักษรขอม อีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์ “รูปสระ” และบัญญัติการใช้อักขรวิธีแบบใหม่ขึ้นเพื่อใช้แทนอักษรที่ใช้กันอยู่ซึ่งมักเกิดปัญหาในการเขียนและการอ่าน อย่างไรก็ตามอักษรอริยกะ และการใช้สระและอักขรวิธีแบบใหม่ปรากฏใช้เฉพาะกิจและเฉพาะกลุ่มเท่านั้น หลังจากสิ้นรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 6 แล้ว อักษรดังกล่าวก็ไม่ได้รับความนิยม พระราชดำริเพื่อให้มีการใช้อักษรแบบใหม่ของทั้งสองพระองค์จึงล้มเลิกไปในที่สุด ส่วนครั้งที่สามเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์แบบอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ขึ้น เรียกว่า “อักขระคอมพิวเตอร์” (font) การประดิษฐ์อักษรครั้งนี้มิใช่เป็นการประดิษฐ์อักษรรูปแบบใหม่เพื่อใช้แทนอักษรชุดเดิมดังอักษรทั้งสองชนิดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่เป็นการนำอักษรที่ใช้อยู่แล้วมาประดิษฐ์แบบอักษรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อันเป็นนวัตกรรมแห่งยุคสมัยปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการพิมพ์ที่รวดเร็วและทันสมัย ดังกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่า ผู้ที่คิดประดิษฐ์อักษรทั้งสี่ครั้งนี้ล้วนเป็นพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น แม้บางครั้งการประดิษฐ์อักษรจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม แต่แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยมิได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศ และเพื่อความผาสุกของประชาราษฎร์เท่านั้น แต่พระองค์ยังมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการพัฒนาวัฒนธรรมด้านการเขียนอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญควบคู่ไปกับความมั่นคงของประเทศ และเพื่อให้ประเทศเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN 978-974-03-3009-7
ปีที่ออก 2555
ผู้แต่ง จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
ผู้แปล -
ชื่อสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กว้าง (นิ้ว) 7.5
สูง (นิ้ว) 10.25
หน้า 182
เนื้อในพิมพ์ ขาวดำ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: พระปรีชาของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการประดิษฐ์อักษร

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
คุณภาพ
ราคา
ความคุ้มค่า